Cписок

учителів шкільного методичного об’єднання з предметів суспільно – гуманітарного циклу

№ з/п Прізвище, Ім’я, по батькові Категорія, розряд Посада Спеціальність За дипломом Педагогічний стаж Який предмет викладає Де і коли проходив курси підвищення кваліфіка - ції Назва закладу який закінчив Проблемне питання
1 Манько Лідія Вікторівна вища учитель Учитель рос. мови і літер. 32 років Рос. мова Зарубіж. СОІППО 2017р. Сумськ. Пед. Інст. Застосуван-ня технологій комунікативного навчання на уроках рос. мови та зарубіж. літ.
2 ЦілинаРаїса Борисівна вища заст.директора з навч.-виховної роботи Учитель укр.мови і літер. 37 років Укр.мова Література СОІППО 2015р. Сумськ.Пед.Інст Розвиток творчих здібностей на уроках укр..мови і літератури
3 Гергель Олена Іванівна вища Учитель історії та правознавст-ва 13 років Історія, приво- знавство СОІППО 2014р. Сумськ. Пед.Універ. Використання елементів краєзнавства на уроках історії з метою виховання громадянина України
4 Мазур Марина Олександрівна вища Учи- тель Учитель англ. мови,нім.мови,зар.літ. 10 років Англ.мова СОІППО 2014р. Ніжинський Пед.Універс. Використання інтерактивних технологій на уроках англ. мови
5 Манько Олександр Олександрович вища Учи -тель Учитель історії та основ правознавства 10 років Історія СОІППО 2016р. Сумський пед. універ. Використання краєзнавчого матеріалу на уроках історії

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор школи

_____________З.Г. Горбик

« ­­___ » _____________2017 року

План роботи

шкільного методичного об’єднання

вчителів предметів суспільно - гуманітарного циклу

Овлашівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

Роменської районної державної адміністрації

Сумської області

на 2017 / 2018 навчальний рік

Вступ

Відповідно до Положення про методичну роботу з педагогічними працівниками в школі діє методоб'єднання вчителів суспільно – гуманітарного циклу.

Мета роботи МО : підвищення наукового та методичного рівня членів методоб'єднання .

Проблемне питання у 2017 – 2018 н.р. : Розвиток особистості учня, як найвищої суспільної цінності на уроках суспільно – гуманітарного циклу.

Оновлення змісту освіти, структури, методів, організаційних форм навчання суспільно – гуманітарних дисциплін спрямоване на створення оптимальних умов для піднесення ефективності навчально-виховного процесу, реалізації особистісного потенціалу кожного учня. Тому предметні цілі сучасного курсу української мови максимально наближені до життєвих потреб учнів, відображають їхні життєві орієнтири, спрямовують курс на інтенсивний мовленнєвий, інтелектуальний і духовний розвиток школярів. При цьому розвиток мовленнєвої діяльності учня розглядається як інтегрований показник його особистісного зростання.

З огляду на це зміст навчання суспільно – гуманітарних дисциплін і технології його засвоєння базуються на прогресивних (особистісно зорієнтованому, компетентнісному, соціокультурному, функціонально - комунікативному) підходах до навчально-виховного процесу, що сприяє розв'язанню комунікативних завдань, успішність яких залежить від розуміння учнями спілкування як засобу вираження основної функції мови комунікативної. Досягти цього можна тоді, якщо навчити дітей не тільки мовних засобів для одержання й передачі інформації, а й самого процесу одержання і передачі інформації.

Для реалізації навчання на уроках суспільно – гуманітарних дисциплін потрібно застосовувати такі методи для роботи з учнями, як лекції (настановні, оглядові), семінари, колоквіуми, творчі роботи, самостійне вивчення навчальної літератури (основної і додаткової), постановка проблемних завдань, моделювання ситуацій. Оскільки особливої ваги набирає реалізація особистісно зорієнтованого підходу до навчання рідної мови, то слід також відводити належ­не місце диспутам, груповій роботі, рольовій грі, керованим дослідженням, проектам тощо. Зазначені методи і форми навчання успішніше формують не лише спеціальні вміння й навички, а й загальнонавчальні способи розумових дій - планувальні (здатність побудувати модель діяльності на день, тиждень, місяць, рік); мислительні (узагальнення і конкретизація, аналіз і синтез, виділення головного, формулювання проблем, припущень, добір доказів для їх підтвердження) тощо.

Загальновизнаною є і потреба в тому, щоб мовлення учнів було правильним не лише у правописному аспекті, а й стилістичному, а також в аспекті мовленнєвої культури. При цьому всі відзначені рівні та аспекти розвитку мовлення школярів можуть повноцінно реалізуватися лише за умови, якщо вони актуалізуються на найвищому рівні - рівні тексту, адже саме на цьому рівні здійснюється вдосконалення вмінь, які мають безпосередній вихід на мовленнєву практику. Оскільки сучасна педагогіка визначила учня суб'єктом, рівноправним партнером процесу навчання, то є всі підстави говорити про діалогізм підручника, про необхідність розширення межі діалогічного поля, залучення школярів до діалогу з авторами підручника чи вміщених у ньому текстів; про створення оптимальних умов для реалізації особистісного потенціалу кожного учня, запровадження партнерських взаємостосунків учителя й учнів тощо.

У нинішніх умовах базової і старшої школи домінуючою є особистісна орієнтація навчання, яка передбачає забезпечення оптимальних умов для різнобічного мовленнєвого розвитку кожного учня, урахування його індиві­дуальних особливостей, пізнавальних потреб, інтересів, прагнень, заохочення до самостійності у вивченні мови, самопізнання і саморозвитку.

Особистісно орієнтований підхід до навчання також передбачає діалог, заохочення учнів до реалізації своїх потенційних можливостей не в майбут­ньому, а зараз, у процесі навчання, що є ще не використаним резервом піднесення його ефективності. Потрібно відроджувати мистецтво діалогу, по­чинаючи від засвоєння мовленнєвого етикету, дотримання умов і правил про­ведення нарад, засідань, диспутів тощо. Головним у навчальному процесі стає переорієнтація з пасивних форм на­вчання на активну творчу працю. Основною характеристикою активних методів навчання є відповідність природи людського сприйняття, націленість на розкриття особистого «Я» як учня, так і вчителя через їхню творчу взаємодію. Серед таких активних методів виділяються: евристичне спостереження, порівняння, конструювання, .моделювання, смислове бачення, символічне бачення, метод творчої реалізації тощо.

Відзначимо, що в сучасних умовах навчання з предметив суспільно – гуманітарного циклу з урахуванням прогресивних підходів важливо дбати про структуру уроку. Зок­рема, ними повинно бути передбачено: а) забезпечення мотивації (створення проблемної ситуації, з'ясування необхідності набутих умінь під час виконання завдань на уроці для подальшого навчання, майбутньої трудової діяльності тощо, активізація опорних знань і вмінь учнів); б) представлення теми та очікуваних навчальних результатів; в) презентація необхідної для учнів інформації; г) забезпечення виконання системи завдань, спрямованої на формування мовних, комунікативних умінь і навичок; д) оцінювання результатів уроку, підбиття його підсумків, яке включає порівняння досягнутих результатів на уроці з очікуваними, їх аналіз і висновки, коригування набутих умінь і навичок, визначення нових тем (проблем) для їх розв'язання, складання плану подальшої роботи тощо.

Робота ШМО спрямована на вирішення комплексу завдань навчання, виховання і розвитку сучасної, конкурентоспроможної на ринку праці особи­стості:

- виховання громадянина і патріота Української держави,

- формування усвідомленого ставлення до української мови як інтелектуальної, духовної, моральної і культурної цінності,

- формування потреби знати сучасну українську літературну мову й досконало володіти нею в усіх сферах суспільного життя, готовності до адекватного вибору й отримання професійної гуманітарної (філологічної) освіти;

- розвиток інтелектуально-креативних здібностей школярів, їхнього інтересу до вивчення української мови, прагнення до творчого осягнення вершин української культури й мистецтва слова;

- виховання потреби, занурюючись у світ українського слова, безперервно вдосконалювати власне мовлення;

формування мовних і лінгвістичних компетенцій учнів, зокрема (поглиблення знань про мову як багатофункціональну знакову систему й суспільне явище, розуміння основних процесів, що відбуваються в мові, ознайомлення з мовознавством як наукою і працями провідних вітчизняних лінгвістів тощо);

- формування мовленнєвих комунікативних компетенцій (зокрема: шляхом поглиблення знань про функціонально-стилістичну систему української мови, засвоєння норм мовленнєвої поведінки в різних сферах і ситуаціях спілкування та вдосконалення умінь і навичок спілкування в науково-навчальній, соціально- культурній, офіційно-діловій сферах,

- оволодіння уміннями сприймати, впізнавати, аналізувати, зіставляти мовні явища і факти, коментувати, оцінювати їх під кутом зору нормативності, відповідності сфері й ситуації спілкування;

- розмежовувати варіанти норм і мовленнєві порушення;

- сприймати мову як мистецьке явище, що має етичну й естетичну цінність;

- формування умінь і навичок переконливо викладати свої думки, дискутувати, використовуючи різні способи аргументації та ілюстрування прикладами, вести діалог із співрозмовниками, дотримуючись правил мовленнєвого етикету;

- працювати з різними типами текстів, з мовними формами різних жанрів, стилів і підстилів;

оволодіння інтерактивними методами навчання; формування лінгвокультурознавчої компетенції через розвиток цілісного уявлення про мову як національно-культурний феномен, розуміння національної своєрідності української мовної картини світу, знання констант української національної культури, , виховання поваги до інших етносів, їхніх мов, звичаїв, традицій, культури, історії;

формування дослідницької компетенції, вдосконалення умінь і навичок самостійної філологічної роботи з науково-навчальним текстом, різними джерелами наукової, довідкової інформації з лінгвістики, зокрема електронними, розвиток умінь інформаційної переробки тексту.

Завдання для вчителів суспільно – гуманітарного циклу

- Готувати учнів до участі в олімпіадах, конкурсах .

- Упроваджувати в практику передовий педагогічний досвід вчителів області, країни, друкувати власний досвід роботи на сторінках фахових видань.

- Проводити поточне тестове оцінювання з метою підготовки учнів до незалежного тестування .

- Поповнювати навчальні кабінети сучасними методичними та дидактичними матеріалами .

- Активізувати самоосвітню роботу щодо підвищення фахового і науково-методичного рівня викладання предметів суспільно – гуманітарного циклу.

- Удосконалювати зміст і методи проведення уроку як основної форми навчання і виховання учнів .

- Продовжити роботу по виконанню завдань освіти. Дотримуватися вимог Державного стандарту середньої освіти .

Методичне об'єднання передбачає такі форми роботи з педкадрами:

- індивідуальні ( стажування , наставництво, індивідуальні консультування , бесіди, відвідування уроків досвідчених вчителів, тощо)

- колективні ( засідання шкільних методоб'єднань, педагогічні читання, семінари)

- нетрадиційні ( педагогічна вітальня, аукціон педагогічних ідей, педагогічної майстерності, круглий стіл, тощо )

- у структуру методичної роботи району входять як традиційні (творчі групи , школа молодого вчителя, теоретичні та практичні засідання ) так і нові форми роботи .

ПРОБЛЕМНЕ ПИТАННЯ

РОЗВИТОК

ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ЯК НАЙВИЩОЇ СУСПІЛЬНОЇ ЦІННОСТІ З ПРЕДМЕТІВ СУСПІЛЬНО – ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ

Аналіз роботи ШМО за 2016-2017 н. р.

Протягом навчального року вчителі суспільно – гуманітарного циклу, керуючись рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, працювали над вирішенням проблемного питання „Розвиток творчої особистості учня як найвищої суспільної цінності з предметів суспільно – гуманітарного циклу", проводили цілеспрямовану роботу по вдосконаленню форм і методів навчання на уроках з використанням інтерактивних технологій, впровадження передового педагогічного досвіду, підвищення ефективності уроків через диференціацію та індивідуалізацію навчання з метою формування національно свідомої, духовно багатої мовної особистості. Вчителі-словесники докладали зусиль для підвищення якості та ефективності уроку, активізації пізнавального потенціалу учнів, проводили нестандартні уроки, впроваджували поточне тестове оцінювання навчальних досягнень з метою підготовки до незалежного зовнішнього тестування.

З метою створення належних умов для розвитку і розширення сфери функціонування української мови, виховання шанобливого ставлення до неї, формування патріотизму у юних громадян України в загальноосвітньому навчальному закладі проводиться цілеспрямована робота щодо послідовного вирішення мовних питань, зміцнення державного статусу української мови.

Робота ШМО протягом року була спрямована на виконання таких завдань:

• удосконалення науково-теоретичної, психолого-педагогічної, загально дидактичної, методичної і фахової підготовки членів МО з метою надання якісної базової і повної загальної середньої освіти;

• здійснення інформаційно-нормативного, методичного, психологічного забезпечення вчителів;

• вивчення, впровадження перспективного педагогічного досвіду;

• узагальнення та обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;

• створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької і творчої діяльності вчителів. Здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів;

• забезпечення засвоєння і впровадження найбільш ефективних технологій, методик і технік навчання та виховання школярів;

• конкретне відбиття загально дидактичних, загально педагогічних, психологічних положень стосовно конкретного курсу, розділу, теми, уроку або виховного заходу.

З метою створення належних умов для розвитку і розширення сфери функціонування української мови, виховання шанобливого ставлення до неї, формування патріотизму у юних громадян України, в загальноосвітніх навчальних закладах району постійно проводиться цілеспрямована робота щодо послідовного вирішення мовних питань, зміцнення державного статусу української мови.

До Дня української писемності 09.11.2016 року в загальноосвітньому навчальному закладі пройшли конкурси читців, літературні ранки .

Аналогічні заходи проведені до Дня рідної мови ( 21 лютого) та Шевченківські дні.

У жовтні місяці в Овлашівській школі проведено І етап (шкільний), у грудні - II етап ( районний) Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка . В учнівських олімпіадах з української мови і літератури, російської мови і літератури, учні школи отримали призові місця: Середа А. (вч. Цілина Р.Б.), Ворона В.
(вч. Манько Л.В.).

У Міжнородному конкурсі з української мови ім. П. Яцика учні школи вибороли призові місця у II етапі Середа А., Ворона В.

(вч. Цілина Р. Б.)

Учні школи взяли участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах «Грінвіч» (вч. Мазур М. О.), « Соняшник » із зарубіжної літератури ( вч. Манько Л.В.), « Соняшник » із української літератури ( вч. Цілина Р.Б.),

« Лелека» ( вч. Манько О.О. та Гергель О.І.).

Учителі школи – постійні учасники семінарів, Т Г, шкіл ППД, конференцій та нарад.

Учні 5-9 класів забезпечені підручниками з предметів суспільно – гуманітарного циклу на 100%.

Основні завдання шкільного методичного об'єднання на 2017 -2018 н. р.

1. Вивчення нормативної документації, обговорення перспективних планів та заходів.

2. Пошук шляхів вирішення актуальних проблем сучасних уроків з предметів суспільно – гуманітарного циклу в світлі вимог державних нормативно - правових документів.

3. Вивчення, відбір та впровадження в практику наукових педагогічних досягнень, досліджень психологічної науки , передового педагогічного досвіду.

4. Розробка і здійснення заходів щодо підвищення рівня освітнього процесу; вибір активних форм і методів навчання , обговорення методів викладання окремих тем і розділів програми.

5. Удосконалення системи позаурочної роботи з обдарованими учнями

6. 0знайомлення з новинками педагогічної, методичної, наукової літератури.

7. Підвищення фахової майстерності вчителів шляхом залучення до індивідуальних, групових та колективних форм роботи.

8. Обмін досвідом про форми, методи та прийоми роботи на уроці, в позаурочний час щодо розвитку творчого потенціалу учнів.

І засідання

Дата проведення –вересень 2017року

Тема. Викладання предметів суспільно – гуманітарного циклу: інноваційні підходи і нові пріоритети

1. Проблемно-аргументований аналіз шкільного об’єднання вчителів з предметів суспільно – гуманітарного в 2016-2017 навчальному році.

Цілина Р.Б.

2. Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання предметів суспільно – гуманітарного циклу в 2017-2018 н.р.

Манько Л.В.

3. Затвердження плану роботи шкільного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно – гуманітарного на 2017-2018 н.р.

Манько Л.В.

4. Програмне та навчально-методичне забезпечення. Повторне опрацювання пояснювальних записок до навчальних програм з української мови і літератури, російської мови і світової літератури, історії та англійської мови

Гергель О.І.

5. Про організацію і проведення І,ІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з предметів суспільно – гуманітарного циклу, конкурсів різних державних рівнів у 2017-2018 навчальному році.

Мазур М.О.

ІІ засідання

Дата проведення грудень 2017 року

Тема: Розвиток особистості учня як найвищої суспільної цінності, виховання громадянських позицій школярів

Практична частина

1. Відкриті уроки

2.Обговорення уроків.

Вчителі ШМО

3.Ознайомлення з творчою лабораторією вчителів.

Теоретична частина

Форма проведення: круглий стіл

1.Технології проблемного навчання.

2.Проблемні ситуації та способи їх вирішення.

Учасники ШМО

ІІІ засідання

Дата проведення - лютий 2018 року

Тема: Індивідуальні, групові та колективні форми роботи на уроках з предметів суспільно – гуманітарного циклу

Теоретична частина

Питання для обговорення:

1. Індивідуальні форми роботи на уроках російської мови та світової літератури

Манько Л. В.

2.Групові форми роботи на уроках історії

Гергель О.І.

3.Формування писемного мовлення школярів: нові форми роботи.

Цілина Р.Б.

Практична частина

1.Про результати І,ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, ІІ етапу Міжнародних конкурсів імені Т.Шевченка, імені Петра Яцика.

Цілина Р.Б.

2.Використання передового педагогічного досвіду в практичній діяльності.

Мазур М.О.

ІV засідання

Дата проведення – квітень 2018 року

Тема:Форми контролю знань , визначення рівня умінь та навичок учнів з української, англійської та російської миви.

Теоретична частина

1.Форми контролю знань, умінь та навичок учнів 5 - 8 класів з російської мови та зарубіжної літератури.

Манько Л.В.

2.Державна підсумкова атестація з української мови в 9 класі.

Цілина Р.Б.

Практична робота

1.Моделювання процедури підготовки до ДПА.

Кiлькiсть переглядiв: 585

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.