ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор школи

_____________Зінаїда Горбик

« ­­___ » _____________2019 року

План роботи

шкільного методичного об’єднання

вчителів предметів природничо-математичного циклу

Овлашівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

Роменської районної державної адміністрації

Сумської області

на 2019 / 2020 навчальний рік

Методична тема:

«Впровадження інноваційних педагогічних технологій з метою ефективного розвитку пізнавальних інтересів учнів»

I. Вступ

У 2018/2019 навчальному році педагоги, члени методичного об'єднання вчителів предметів природничо-математичного циклу працювали над вирішенням першочергових завдань навчання та виховання учнів у сучасних умовах.

Кадровий потенціал школи характеризується високим професійним рівнем учителів математики, інформатики, географії, біології, хімії, фізики та фізичної культури. До складу методичного об’єднання входило 5 вчителів: Горбик З.Г., Міскун А.О., Комлик Ю.А., Шарай К.Ю., Козиренко Н.О..

Склад вчителів методичного об’єднання за віком:

- до 30 років – 1;

- від 30- 40 років – 2;

- старше 60 – 2.

Склад вчителів методичного об’єднання за стажем роботи:

– до 3 років – 1;

– до 15 років – 3;

– після 30 років – 1.

Склад вчителів методичного об’єднання за підсумками атестації

за категоріями:

– спеціаліст – 1;

– спеціаліст ІІ категорії – 3;

– спеціаліст І категорії – 0;

– спеціаліст вищої категорії – 1.

Організація роботи шкільного методичного об’єднання вчителів предметів природничо-математичного циклу в Овлашівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів у 2018/2019 навчальному році була направлена на виконання законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»; Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затвердженої Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами (наказ Міністерства освіти та науки України від 04.06.1986. № 186); Державних стандартів базової та повної загальної середньої освіти, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 14.01.2004. № 24 та від 23.11.2011. №1392, Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001. № 63; наказів Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000. № 522 «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності», від 21.05.2001. № 395 «Про роботу з педагогічними кадрами у навчальних закладах»; наказу по школі від 10.09.2017. № 97 «Про організацію та проведення методичної роботи з педагогічними працівниками школи у 2017/2018 навчальному році»; відповідно до методичної теми школи «Створення єдиного освітнього та інформаційно-розвивального простору школи як необхідної складової всебічного розвитку учнів на основі інноваційної діяльності педколективу» та методичної теми методичного об’єднання «Підвищення професійної та методичної компетентності вчителів з метою розвитку пізнавальної й творчої активності учнів».

Основною метою роботи шкільного методичного об’єднання вчителів предметів природничо-математичного циклу у 2018/2019 навчальному році було безперервне вдосконалення рівня педагогічної майстерності вчителів, їх ерудиції та компетентності в області навчального предмету та методики його викладання.

Вся робота методичного об’єднання була спрямована на виконання таких завдань:

1. Сприяти вирішенню проблеми школи в підвищенні якості навчання шляхом використання на уроках сучасних навчальних технологій.

2. У процесі роботи вдосконалювати професійну майстерність вчителя,

продовжувати вивчати досягнення педагогіки та психології з даної

проблеми.

3. Постійно підвищувати рівень загальнодидактичної та методичної

підготовки педагогів для організації та здійснення педагогічного

контролю.

4. Підвищувати ефективність уроків шляхом впровадження сучасних форм організації навчальної діяльності учнів.

5. Вивчати та впроваджувати передовий досвід вчителів школи, району,

міста, області.

6. Виявляти, пропагувати і здійснювати нові підходи до організації навчання

і виховання; забезпечувати постійне засвоєння сучасної педагогічної

теорії та практики.

7. Створювати серед вчителів творчу атмосферу, необхідну для плідної діяльності.

8. Створювати умови для самоосвіти вчителів та здійснювати керівництво творчою діяльністю педагогів.

Тематика засідань, форми проведення були обрані на основі діагностичного аналізу та аналізу навчально-виховного процесу з урахуванням професійної майстерності вчителів їх практичних потреб та інтересів:

– методична культура вчителя, як складова його професійної компетентності;

– формування методичної культури вчителя;

– розвиток педагогічної творчості вчителя;

– удосконалення самоосвіти вчителя;

– ефективність уроку – результат активної діяльності вчителів та учнів;

– мотивація до навчання як головна умова розвитку творчого мислення учнів на уроках хімії;

– методи інтелектуальної праці як спосіб підвищення ефективності уроку математики;

– використання кейс-методу на уроках;

– роль етичного виховання в процесі формування особистості;

– етичне виховання учнів під час вивчення біології;

– використання елементів етики науки на уроках географії;

– проблеми етичного виховання на уроках фізичної культури.

У процесі діяльності методичного об’єднання виправдали себе такі форми роботи як:

– моделювання та взаємовідвідування уроків;

– індивідуальна та групова робота із слабо встигаючими та обдарованими учнями;

– корекція знань учнів на основі діагностичної діяльності вчителя;

– вирішення педагогічних ситуацій і завдань;

– ознайомлення вчителів із досягненнями психолого-педагогічної науки, прогресивним педагогічним досвідом;

– огляд новинок педагогічної та методичної літератури тощо.

Широко використовують члени методичного об’єднання методи і прийоми технології особистісно-орієнтованого навчання.

приділяється роботі з обдарованими дітьми. Учні брали участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

В ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади зайняли призові місця з інформатики (Судак Богдан - II місце), географії (Теслюк Катерина - III місце), математики (Комліченко Ілля –ІІІ місце), біології (Іващенко Марина –ІІІ місце).

Одним із засобів підвищення інтересу учнів до вивчення предмету є залучення їх до предметних конкурсів. Учні нашої школи є активними учасниками конкурсів «Кенгуру», «Бобер», «Левеня» та інші.

Протягом своєї педагогічної діяльності вчитель повинен займатися професійним самовдосконаленням. Одним з основних складових самовдосконалення є самоосвіта.

Самоосвіта – це свідома планомірна робота вчителя над собою, удосконалення своїх значущих якостей, емоційно-вольової сфери, комунікативної компетентності, організаційних здібностей.

На початку навчального року кожен член методичного об’єднання обрав собі тему самоосвіти відповідно до тих технологій навчання, які він впроваджував чи використовував на уроках. Результати самоосвіти повідомлялися на засіданнях методичного об’єднання, під час обговорення відкритих уроків та у формі звітів.

Вчителі постійно ознайомлюються з новинками методичної літератури, використовують їх у своїй роботі. Підвищенню педагогічної майстерності вчителів сприяло відвідування районних заходів, уроків, позакласних занять, обговорення педагогічної літератури, періодичних видань, ознайомлення з інструктивно-методичними листами.

Зміцнюючи науково-теоретичну базу, вчителі нашого циклу систематично доповнюють інноваційний банк школи матеріалом з проблеми школи (доповіді, виступи), виготовляють дидактичні матеріали розвивального характеру, тестові завдання, роздатковий матеріал, картки для контролю знань учнів.

Аналіз успішності

навчальних досягнень учнів 5 – 9 класів

з природничо-математичних дисциплін

за 2018/2019 навчальний рік

Предмет Кількість учнів Рівень навчальних досягнень Якість навчання Коефіцієнт Середній бал
Високий Достатній Середній Початковий
кількість % кількість % кількість % кількість % %
Математика 21 8 38 9 42,9 4 19,1 0 0 80,9 0,79 8,2
Алгебра 21 1 5 5 25 10 50 4 20 30 0,59 6,0
Геометрія 21 1 5 3 15 13 65 4 20 30 0,60 6,1
Біологія 30 5 16,7 12 40 13 43,3 0 0 56,7 0,64 6,8
Географія 30 6 20 15 50 9 30 0 0 70 0,69 7
Фізика 21 1 5 4 20 14 70 2 10 25 0,61 6,5
Природознавство 12 3 25 9 75 0 0 0 0 100 0,89 8,9
Хімія 21 1 5 10 50 10 45 0 0 55 0,60 5,8
Інформатика 42 7 16,7 23 54,8 12 28,6 1 2,4 71,5 0,74 7,7
Основи здоров’я 42 19 45 21 50 2 5 0 0 95 0,68 7,3

Кя= 0,56

Кнду= 0,67

Якість навчальних досягнень учнів з природничо-математичних дисциплін складає 56% , у 2014/2015 навчальному році якість навчальних досягнень складала 53%. Як бачимо якість навченості учнів підвищилася на 3%. Це позитивні показники нашої роботи.

У школі було проведено аналіз успішності навчальних досягнень учнів з кожного предмету.

Аналіз навчальних досягнень учнів дає можливість з’ясувати причини, які сповільнюють навчально-виховний процес:

1. У учнів недостатньо сформовані навички самостійної пізнавальної діяльності.

2. Відсутність системної індивідуальної роботи з учнями (особливо з обдарованими);

У кінці навчального року в школі було проведено державну підсумкову атестацію з математики учнів 9-го класу. Учні під час виконання завдань показали переважно середній рівень навчальних досягнень.

Аналіз ведення класних журналів, календарного планування, учнівських зошитів показав, що вчителі забезпечують реалізацію вимог навчальних програм в основній та старшій школі, проводять тематичний облік знань згідно вимог, письмові контрольні та самостійні роботи. Зошити перевіряються вчасно, виконується орфографічний режим, здійснюється аналіз помилок після письмових видів робіт.

Всі учні школи повністю забезпечені підручниками. Навчальні програми з предметів природничо-математичного циклу виконано повністю, кількість контрольних, практичних та лабораторних робіт відповідає вимогам навчальних програм.

Однак поряд з позитивними результатами в роботі методичного об’єднання є ряд недоліків:

– недостатній рівень виявлення та впровадження медіаосвіти вчителя;

– недостатній рівень пізнавальної та творчої активності учнів;

– відсутність значних змін у забезпеченні навчально-виховного процесу необхідними наочними посібниками, роздатковим, дидактичним матеріалом.

Аналіз роботи педагогів, членів методичного об’єднання дає підставу зробити висновок, що завдання, які випливають із методичної теми об’єднання, в основному виконано.

У новому 2019/2020 навчальному році шкільне методичне об’єднання вчителів предметів природничо-математичного циклу працюватиме над методичною темою «Впровадження інноваційних педагогічних технологій з метою ефективного розвитку пізнавальних інтересів учнів в умовах реформування освіти»

Мета:

1. Вивчення, узагальнення, пропаганда кращого педагогічного досвіду, створення банку даних актуального досвіду.

2. Розвиток пізнавальних інтересів учнів.

3. Удосконалення професійної майстерності вчителів.

4. Створення умов для вчителів предметів природничо-математичного циклу з метою впровадження в процес навчання інноваційних педагогічних технологій.

5. Розробка основних напрямків і форм активізації пізнавальної, науково-практичної діяльності учнів у позаурочний час (олімпіади, конкурси, предметні тижні, аукціони знань).

6. Участь в атестації педагогічних працівників.

7. Вивчення нормативно-правових документів.

Задачі:

1. Сприяти вирішенню проблеми школи в підвищенні якості навчання

шляхом розвитку педагогічної та професійної компетентності педагогів.

2. У процесі роботи вдосконалювати професійну майстерність вчителя,

продовжувати вивчати досягнення педагогіки та психології з даної проблеми.

3. Постійно підвищувати рівень загальнодидактичної та методичної

підготовки педагогів для організації та здійснення педагогічного процесу.

4. Підвищувати інтерес учнів до навчальних дисциплін та самостійної пошукової, творчої діяльності.

5. Вивчати та впроваджувати передовий досвід вчителів школи, району,

міста, області.

6. Виявляти, пропагувати і здійснювати нові підходи до організації навчання і виховання; забезпечувати постійне засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики.

7. Створювати серед вчителів творчу атмосферу, необхідну для плідної діяльності.

8. Створювати умови для самоосвіти вчителів та здійснювати керівництво творчою діяльністю педагогів.

ІІ. Список вчителів методичного об’єднання

№ п/п ПІБ Посада Рік народження Навчальний заклад, який закінчив, рік Спеціальність за дипломом Педагогічний стаж Категорія Проблемне питання
1. Горбик Зінаїда Григорівна Вчитель хімії 09.04 1956 Ніжинський педінститут ім. М.В.Гоголя, 1978р. Вчитель біології та хімії 40 років вища Активізація пізнавальної діяльності на уроках хімії
2. Міскун Анжеліка Олександрівна Вчитель трудового навчання 06.01.1995 НДУ ім. М.В.Гоголя, 2017р. Вчитель географії, біології, економіки, організатор краєзнавчо-туристичної роботи 2 рік спеціаліст Проектно- технологічна діяльність як засіб активізації творчості учнів на уроках трудового навчання.
3. Комлик Юлія Анатоліївна Вчитель географії, біологія 13.05.1989 СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010р Вчитель географії, біології, економіки, організатор краєзнавчо-туристичної роботи 8 років ІІ Використання інноваційних технологій на уроках географії та біології
4. Шарай Ксенія Юріївна Вчитель фізики та інформатики 28.10 1989 СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012р Фізик-дослідник, вчитель фізики 8 років ІІ Формування комп’ютерної грамотності та створення середовище для всебічного розвитку особистості на уроках інформатики та фізики , використовуючи сучасні технології до викладання
5. Козиренко Надія Олексіївна Вчитель математики 14.04 1991 СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2013р. Фізик-дослідник, вчитель фізики та інформатики 5 рік ІІ Використання інноваційних технологій на уроках математики

ІІІ. Підвищення професійного рівня та вдосконалення педагогічної майстерності педагогів

3.1. Організація роботи із самоосвіти

№ з/п ПІБ Тема Термін Форма узагальнення Відмітка про виконання
1 Горбик Зінаїда Григорівна Активізація пізнавальної діяльності на уроках біології 2014-2019 Методична розробка
2 Шарай Ксенія Юріївна Формування комп’ютерної грамотності та створення середовище для всебічного розвитку особистості на уроках інформатики та фізики , використовуючи сучасні технології до викладання 2015-2020 Доповідь
3 Міскун Анжеліка Олександрівна Проектно- технологічна діяльність як засіб активізації творчості учнів на уроках трудового навчання 2017-2022 Доповідь
4 Комлик Юлія Анатоліївна Використання інноваційних технологій на уроках географії та біології 2019 -2024 Доповідь
5 Козиренко Надія Олексіївна Використання інноваційних технологій на уроках математики 2019- 2024 Доповідь

3.2. Організація підвищення кваліфікації

№ з/п ПІБ Назва закладу Форма курсів Дата проходження Отримані документи № _____ від ________ Примітка
1. Шарай Ксенія Юріївна СОІППО Денна 10.04-21.04.2017 ПК 02139771 4141-17
СОІППО Денна 26.12.- 28.12.2018 ПК 02139771 3797-18
2. Комлик Юлія Анатоліївна СОІППО Денна 14.09-23.10.2015 НВВ №028541
3. Козиренко Надія Олексіївна СОІППО Денна 30.10.-10.11.2017 ПК 02139771 6202-17
4. Горбик Зінаїда Григорівна СОІППО Денна 13.10.-07.11.2014 НВВ №025149

ІV. Вивчення, узагальнення та впровадження в практику роботи досягнень педагогічної науки.

1. Брати участь у педагогічних конференціях, читаннях, семінарах, конкурсах.

2. Впроваджувати в практику роботи елементи інноваційних технологій.

V. Організація позакласної роботи

1. Заходи з питань розвитку творчих здібностей, ініціативи вчителів та учнів

1.1. З метою виявлення і підтримки обдарованих дітей, брати участь у районних дитячих конкурсах, олімпіадах, турнірах.

1.2. Використовувати різні форми роботи з обдарованими учнями: індивідуальну, заняття за вільним вибором, дослідницьку роботу.

2. Предметна декада

План проведення

Назва заходу Дата Класи Відповідальний Відмітка про виконання
1 Тиждень географії, біології, фізики та інформатики 6-9 Комлик Ю.А. Горбик З.Г.

VІ. Відкриті уроки

Предмет Дата Класи Відповідальний Відмітка про виконання
1 географії Комлик Ю.А.
2 інформатики листопад 2 Шарай К.Ю.

VІІ. Тематика засідань шкільного методичного об’єднання

природничо-математичного циклу

І засідання

Дата проведення: вересень 2019 року

Тема: Організація навчально-виховного процесу у 2019/2020 навчальному році

Мета: проаналізувати діяльність методичного об’єднання вчителів предметів природничо-математичного циклу за 2018/2019 навчальний рік та визначити пріоритетні напрямки роботи у поточному навчальному році.
Форма проведення: звіт, інформація.

№ з/п Зміст роботи Відповідальні Відмітка про виконання
1 Виконання плану роботи шкільного методичного об’єднання за 2018/2019 навчальний рік та обговорення плану роботи на 2019/2020 навчальний рік. Шарай К.Ю.
2 Затвердження плану роботи шкільного методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу. Розподіл доручень між членами методичного об’єднання. Шарай К.Ю.
3 Вивчення нормативно-інформаційної документації і методичних листів з питань викладання предметів природничих дисциплін у 2019/2020 навчальному році члени МО
4 Аналіз навчальних програм і підручників Шарай К.Ю.
5 Про підготовку до шкільних та районних олімпіад з математики, інформатики, фізики, хімії,біології, географії. Шарай К.Ю.
6 Обговорення календарного планування вчителів предметів природничо-математичного циклу на 2019/2020 навчальний рік. Шарай К.Ю., члени МО
7 План підготовки до проведення уроків та позакласних заходів предметів природничо-математичного циклу. Шарай К.Ю.
8 Обговорення плану підготовки до районних семінарів з хімії та математики. Члени МО
Рекомендації
1 Ознайомитися з нормативно-інформаційною документацією і методичними листами з питань викладання предметів природничих дисциплін у 2019 /2020 навчальному році. члени методичного об’єднання
2 Розпочати підготовку учнів до участі в шкільних та районних олімпіадах члени методичного об’єднання
3 Підготувати завдання для проведення шкільних предметних олімпіад члени методичного об’єднання
4 Відвідувати відкриті уроки з метою вивчення системи роботи вчителя з розвитку пізнавальної активності учнів. члени методичного об’єднання
5 Приймати активну участь у підготовці до районних семінарів. члени методичного об’єднання

ІІ засідання

Дата проведення – грудень 2019 року

Тема: Модернізація навчально-виховного процесу шляхом впровадження інноваційних технологій.

Мета:

– розглянути головні засади та особливості сучасних педагогічних технологій;

– охарактеризувати шляхи впровадження інноваційних технологій навчання;

– розширити знання вчителів про інноваційні методи та форми навчання.

Форма проведення: круглий стіл, презентація, майстер-клас, інформація.

№ з/п Зміст роботи Відповідальні Відмітка про виконання
1 Інноваційні технології навчання у сучасній школі. Горбик З.Г.
2 Впровадження інтерактивної підтримки до підручників Члени МО
3 «Я роблю так це» Комлик Ю.А.
4 Підсумки проведення Всеукраїнських шкільних олімпіад І етапу. Шарай К.Ю.
5 Теорія і методика використання смартфона на уроках фізики Шарай К.Ю.
Рекомендації
1 Опрацювати теоретичний матеріал щодо впровадження інноваційних технологій навчання. Члени методичного об’єднання
2 Використовувати інноваційні методи та форми навчання на уроках. Члени методичного об’єднання

ІІІ засідання

Дата проведення: лютий 2020 року

Тема: Удосконалення сучасного уроку шляхом впровадження інноваційних технологій.

Мета:

– визначити особливості уроків із застосуванням інноваційних технологій;

– розширити знання вчителів про способи, прийоми і форми навчання, що підвищують пізнавальний інтерес учнів;

– проаналізувати методи оновлення навчального процесу.

Форма проведення: усний журнал, тренінг, інформація.

№ з/п Зміст роботи Відповідальні Відмітка про виконання
2 Підготовка і участь у Всеукраїнських конкурсах природничо-математичного циклу «Колосок», «Кенгуру», «Бобер», «Левеня» та ін. Члени методичного об’єднання
3 Мастер клас «Використання хмарних технологій у роботі» Шарай К.Ю.
4 Аналіз вивчення стану навчання учнів з біології 6-9 та інформатики у 2-9 класах. Горбик З.Г.
5 Підсумки проведення І етапу Всеукраїнських шкільних олімпіад . Шарай К.Ю.
Рекомендації
1 Продовжити підготовку до ІІ етапу Всеукраїнських шкільних олімпіад . Члени методичного об’єднання
2 Впроваджувати методи і прийоми щодо розвитку активності учнів на уроках. Члени методичного об’єднання

IV засідання

Дата проведення – квітень 2020 року

Тема: Елементи НУШ в основній школі.

Мета:

– розширити знання педагогів про новітню українську школу з метою впровадження елементів навчання

Форма проведення: обмін досвідом, інформація.

№ з/п Зміст роботи Відповідальні Відмітка про виконання
1 Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти у закладах загальної середньої освіти Міскун А.О. Козиренко Н.О.
2 Використання інтерактивних прийомів «ФІШБОУН» та «КУБИК БЛУМА». Стратегія розвитку критичного мислення «Кубування» Комлик Ю.А.
3 Обговорення матеріалів на державну підсумкову атестацію у 9 класі з математики. Горбик З.Г..
4 Про підсумки проведення декади предметів природничо-математичного циклу Шарай К.Ю.
Рекомендації
1 Опрацювати теоретичний матеріал щодо застосування методики STEM-освіти. Члени методичного об’єднання
2 Розглянути матеріали на державну підсумкову атестацію з математики у 9 класі. Члени методичного об’єднання
3 Підготувати звіти про самоосвітню діяльність. Члени методичного об’єднання

V засідання

Дата проведення – травень 2020 року

Тема: Підсумкове засідання

Мета:

– проаналізувати роботу шкільного методичного об’єднання природничо-математичного циклу за 2019/2020 навчальний рік та окреслити завдання на 2019/2020 навчальний рік;

– заслухати творчі звіти вчителів з питань самоосвіти.

Форма проведення: інформація, повідомлення, звіт.

№ з/п Зміст роботи Відповідальні Відмітка про виконання
1 Аналіз успішності навчальних досягнень учнів з предметів природничо-математичного циклу за 2019/2020 навчальний рік . Шарай К.Ю.
2 Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу за 2019/2020навчальний рік та обговорення пропозицій щодо планування роботи методичного об’єднання на 2020/2021 навчальний рік. Шарай К.Ю., члени методичного об’єднання
3 Звіти вчителів про самоосвітню діяльність. Члени методичного об’єднання
Рекомендації
1 Продовжити роботу над темами з самоосвітньої діяльності. Члени методичного об’єднання

Керівник шкільного методичного об’єднання

вчителів предметів природничо-математичного циклу К.Ю.Шарай


Список вчителів методичного об’єднання

№ п/п ПІБ Посада Рік народження Навчальний заклад, який закінчив, рік Спеціальність за дипломом Педагогічний стаж Категорія Проблемне питання
1. Горбик Зінаїда Григорівна Вчитель хімії 09.04 1956 Ніжинський педінститут ім. М.В.Гоголя, 1978р. Вчитель біології та хімії 39років вища Активізація пізнавальної діяльності на уроках хімії
2. Міскун Анжеліка Олександрівна Вчитель біології 06.01.1995 НДУ ім. М.В.Гоголя, 2017р. Вчитель географії, біології, економіки, організатор краєзнавчо-туристичної роботи 1 рік спеціаліст Активізація пізнавальної діяльності на уроках біології
3. Черниш Євгеній Васильович Вчитель географії 09.06 1987 СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010р Вчитель географії 6 років спеціаліст Використання інноваційних технологій на уроках географії
4. Шарай Ксенія Юріївна Вчитель фізики та інформатики 28.10 1989 СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012р Фізик-дослідник, вчитель фізики 7 років ІІ Формування комп’ютерної грамотності та створення середовище для всебічного розвитку особистості на уроках інформатики та фізики , використовуючи сучасні технології до викладання
5. Щербань Оксана Миколаїва Вчитель математики 14.04 1991 СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2013р. Вчитель математики та фізики 5 рік спеціаліст Використання інноваційних технологій на уроках математики

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор школи

_____________З.Г. Горбик

« ­­___ » _____________2018 року

План роботи

шкільного методичного об’єднання

вчителів предметів природничо-математичного циклу

Овлашівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

Роменської районної державної адміністрації

Сумської області

на 2018 / 2019 навчальний рік

Методична тема:

«Впровадження інноваційних педагогічних технологій з метою ефективного розвитку пізнавальних інтересів учнів»

I. Вступ

У 2018/2019 навчальному році педагоги, члени методичного об'єднання вчителів предметів природничо-математичного циклу працювали над вирішенням першочергових завдань навчання та виховання учнів у сучасних умовах.

Кадровий потенціал школи характеризується високим професійним рівнем учителів математики, інформатики, географії, біології, хімії, фізики та фізичної культури. До складу методичного об’єднання входило 6 вчителів: Горбик З.Г., Міскун А.О., Черниш Є.В., Шарай К.Ю., Щербань О.М.

Склад вчителів методичного об’єднання за віком:

– до 30 років – 3;

– від 30- 40 років – 1;

– старше 60 – 1.

Склад вчителів методичного об’єднання за стажем роботи:

– до 3 років – 1;

– до 15 років – 3;

– після 30 років – 1.

Склад вчителів методичного об’єднання за підсумками атестації

за категоріями:

– спеціаліст – 2;

– спеціаліст ІІ категорії – 2;

– спеціаліст І категорії – 0;

– спеціаліст вищої категорії – 1.

Організація роботи шкільного методичного об’єднання вчителів предметів природничо-математичного циклу в Овлашівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів у 2017/2018 навчальному році була направлена на виконання законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»; Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затвердженої Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами (наказ Міністерства освіти та науки України від 04.06.1986. № 186); Державних стандартів базової та повної загальної середньої освіти, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 14.01.2004. № 24 та від 23.11.2011. №1392, Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001. № 63; наказів Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000. № 522 «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності», від 21.05.2001. № 395 «Про роботу з педагогічними кадрами у навчальних закладах»; наказу по школі від 10.09.2017. № 97 «Про організацію та проведення методичної роботи з педагогічними працівниками школи у 2017/2018 навчальному році»; відповідно до методичної теми школи «Створення єдиного освітнього та інформаційно-розвивального простору школи як необхідної складової всебічного розвитку учнів на основі інноваційної діяльності педколективу» та методичної теми методичного об’єднання «Підвищення професійної та методичної компетентності вчителів з метою розвитку пізнавальної й творчої активності учнів».

Основною метою роботи шкільного методичного об’єднання вчителів предметів природничо-математичного циклу у 2017/2018 навчальному році було безперервне вдосконалення рівня педагогічної майстерності вчителів, їх ерудиції та компетентності в області навчального предмету та методики його викладання.

Вся робота методичного об’єднання була спрямована на виконання таких завдань:

1. Сприяти вирішенню проблеми школи в підвищенні якості навчання шляхом використання на уроках сучасних навчальних технологій.

2. У процесі роботи вдосконалювати професійну майстерність вчителя,

продовжувати вивчати досягнення педагогіки та психології з даної

проблеми.

3. Постійно підвищувати рівень загальнодидактичної та методичної

підготовки педагогів для організації та здійснення педагогічного

контролю.

4. Підвищувати ефективність уроків шляхом впровадження сучасних форм організації навчальної діяльності учнів.

5. Вивчати та впроваджувати передовий досвід вчителів школи, району,

міста, області.

6. Виявляти, пропагувати і здійснювати нові підходи до організації навчання

і виховання; забезпечувати постійне засвоєння сучасної педагогічної

теорії та практики.

7. Створювати серед вчителів творчу атмосферу, необхідну для плідної діяльності.

8. Створювати умови для самоосвіти вчителів та здійснювати керівництво творчою діяльністю педагогів.

Тематика засідань, форми проведення були обрані на основі діагностичного аналізу та аналізу навчально-виховного процесу з урахуванням професійної майстерності вчителів їх практичних потреб та інтересів:

– методична культура вчителя, як складова його професійної компетентності;

– формування методичної культури вчителя;

– розвиток педагогічної творчості вчителя;

– удосконалення самоосвіти вчителя;

– ефективність уроку – результат активної діяльності вчителів та учнів;

– мотивація до навчання як головна умова розвитку творчого мислення учнів на уроках хімії;

– методи інтелектуальної праці як спосіб підвищення ефективності уроку математики;

– використання кейс-методу на уроках;

– роль етичного виховання в процесі формування особистості;

– етичне виховання учнів під час вивчення біології;

– використання елементів етики науки на уроках географії;

– проблеми етичного виховання на уроках фізичної культури.

У процесі діяльності методичного об’єднання виправдали себе такі форми роботи як:

– моделювання та взаємовідвідування уроків;

– індивідуальна та групова робота із слабо встигаючими та обдарованими учнями;

– корекція знань учнів на основі діагностичної діяльності вчителя;

– вирішення педагогічних ситуацій і завдань;

– ознайомлення вчителів із досягненнями психолого-педагогічної науки, прогресивним педагогічним досвідом;

– огляд новинок педагогічної та методичної літератури тощо.

Широко використовують члени методичного об’єднання методи і прийоми технології особистісно-орієнтованого навчання. Вчителі

Черниш Є.В. та Шарай К.Ю. продемонстрували свої навички під час проведення ділової гри та тренінгу («Удосконалення самоосвіти вчителя» - Черниш Є.В., «Фахова культура уроку: компетентнісний підхід» - Шарай К.Ю.)

Значна увага серед вчителів предметів природничо-математичного циклу приділяється роботі з обдарованими дітьми. Учні брали участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, але не з усіх.

В ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади зайняли призові місця з інформатики (Теслюк Катерина - III місце, Олійник Євген- III місце), хімії (Теслюк Катерина - III місце).

Одним із засобів підвищення інтересу учнів до вивчення предмету є залучення їх до предметних конкурсів. Учні нашої школи є активними учасниками конкурсів «Кенгуру», «Бобер», «Левеня» та інші.

Протягом своєї педагогічної діяльності вчитель повинен займатися професійним самовдосконаленням. Одним з основних складових самовдосконалення є самоосвіта.

Самоосвіта – це свідома планомірна робота вчителя над собою, удосконалення своїх значущих якостей, емоційно-вольової сфери, комунікативної компетентності, організаційних здібностей.

На початку навчального року кожен член методичного об’єднання обрав собі тему самоосвіти відповідно до тих технологій навчання, які він впроваджував чи використовував на уроках. Результати самоосвіти повідомлялися на засіданнях методичного об’єднання, під час обговорення відкритих уроків та у формі звітів.

Вчителі постійно ознайомлюються з новинками методичної літератури, використовують їх у своїй роботі. Підвищенню педагогічної майстерності вчителів сприяло відвідування районних заходів, уроків, позакласних занять, обговорення педагогічної літератури, періодичних видань, ознайомлення з інструктивно-методичними листами.

Зміцнюючи науково-теоретичну базу, вчителі нашого циклу систематично доповнюють інноваційний банк школи матеріалом з проблеми школи (доповіді, виступи), виготовляють дидактичні матеріали розвивального характеру, тестові завдання, роздатковий матеріал, картки для контролю знань учнів.

Аналіз успішності

навчальних досягнень учнів 5 – 9 класів

з природничо-математичних дисциплін

за 2017/2018 навчальний рік

Предмет Кількість учнів Рівень навчальних досягнень Якість навчання
Високий Достатній Середній Початковий
кількість % кількість % кількість % кількість % %
Математика 69 10 14,5 18 26 33 46,5 9 13 40,5
Біологія 39 6 15,4 22 56,4 11 28,2 ----- ---- 71,8
Географія 39 8 20,5 18 46,2 13 33,3 1 3 66,7
Фізика 27 2 7,4 8 29,6 11 40,7 6 22,2 37
Природознавство 12 2 16,6 7 58,3 4 14,8 0 -- 74,9
Хімія 27 4 14,8 8 29,6 10 37,1 5 18,5 44,4
Інформатика 55 14 25,5 22 40 13 23,6 6 10,9 65,5
Основи здоров’я 52 23 44,3 21 40,3 8 15,4 -- -- 84,6

Кя= 0,60

Якість навчальних досягнень учнів з природничо-математичних дисциплін складає 60,6% , у 2016/2017 навчальному році якість навчальних досягнень складала 54%. Як бачимо якість навченості учнів підвищилася на 4%. Це позитивні показники нашої роботи.

У школі було проведено аналіз успішності навчальних досягнень учнів з кожного предмету.

Аналіз навчальних досягнень учнів дає можливість з’ясувати причини, які сповільнюють навчально-виховний процес:

1. У учнів недостатньо сформовані навички самостійної пізнавальної діяльності.

2. Відсутність системної індивідуальної роботи з учнями (особливо з обдарованими);

У кінці навчального року в школі було проведено державну підсумкову атестацію з математики учнів 9-го класу. Учні під час виконання завдань показали переважно середній та достатній рівень навчальних досягнень.

Аналіз ведення класних журналів, календарного планування, учнівських зошитів показав, що вчителі забезпечують реалізацію вимог навчальних програм в основній та старшій школі, проводять тематичний облік знань згідно вимог, письмові контрольні та самостійні роботи. Зошити перевіряються вчасно, виконується орфографічний режим, здійснюється аналіз помилок після письмових видів робіт.

Всі учні школи повністю забезпечені підручниками. Навчальні програми з предметів природничо-математичного циклу виконано повністю, кількість контрольних, практичних та лабораторних робіт відповідає вимогам навчальних програм.

Однак поряд з позитивними результатами в роботі методичного об’єднання є ряд недоліків:

– недостатній рівень виявлення та впровадження перспективного педагогічного досвіду;

– недостатній рівень пізнавальної та творчої активності учнів;

– відсутність значних змін у забезпеченні навчально-виховного процесу необхідними наочними посібниками, роздатковим, дидактичним матеріалом.

Аналіз роботи педагогів, членів методичного об’єднання дає підставу зробити висновок, що завдання, які випливають із методичної теми об’єднання, в основному виконано.

У новому 2018/2019 навчальному році шкільне методичне об’єднання вчителів предметів природничо-математичного циклу працюватиме над методичною темою «Впровадження інноваційних педагогічних технологій з метою ефективного розвитку пізнавальних інтересів учнів в умовах реформування освіти»

Мета:

1. Вивчення, узагальнення, пропаганда кращого педагогічного досвіду, створення банку даних актуального досвіду.

2. Розвиток пізнавальних інтересів учнів.

3. Удосконалення професійної майстерності вчителів.

4. Створення умов для вчителів предметів природничо-математичного циклу з метою впровадження в процес навчання інноваційних педагогічних технологій.

5. Розробка основних напрямків і форм активізації пізнавальної, науково-практичної діяльності учнів у позаурочний час (олімпіади, конкурси, предметні тижні, аукціони знань).

6. Участь в атестації педагогічних працівників.

7. Вивчення нормативно-правових документів.

Задачі:

1. Сприяти вирішенню проблеми школи в підвищенні якості навчання

шляхом розвитку педагогічної та професійної компетентності педагогів.

2. У процесі роботи вдосконалювати професійну майстерність вчителя,

продовжувати вивчати досягнення педагогіки та психології з даної проблеми.

3. Постійно підвищувати рівень загальнодидактичної та методичної

підготовки педагогів для організації та здійснення педагогічного процесу.

4. Підвищувати інтерес учнів до навчальних дисциплін та самостійної пошукової, творчої діяльності.

5. Вивчати та впроваджувати передовий досвід вчителів школи, району,

міста, області.

6. Виявляти, пропагувати і здійснювати нові підходи до організації навчання і виховання; забезпечувати постійне засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики.

7. Створювати серед вчителів творчу атмосферу, необхідну для плідної діяльності.

8. Створювати умови для самоосвіти вчителів та здійснювати керівництво творчою діяльністю педагогів.

ІІІ. Підвищення професійного рівня та вдосконалення педагогічної майстерності педагогів

3.1. Організація роботи із самоосвіти

№ з/п ПІБ Тема Термін Форма узагальнення Відмітка про виконання
1 Горбик Зінаїда Григорівна Активізація пізнавальної діяльності на уроках хімії 2014-2019 Методична розробка
2 Щербань Оксана Миколаївна Впровадження компетентнісно-орієнтованого підходу до навчання на уроках математики 2018-2021 Доповідь
3 Шарай Ксенія Юріївна Формування комп’ютерної грамотності та створення середовище для всебічного розвитку особистості на уроках інформатики та фізики , використовуючи сучасні технології до викладання 2015-2020 Доповідь
4 Міскун Анжеліка Олександрівна Активізація пізнавальної діяльності на уроках біології 2017-2022 Доповідь
5 Черниш Євгеній Васильович Використання інноваційних технологій на уроках географії 2015- 2019 Доповідь

3.2. Організація підвищення кваліфікації

№ з/п ПІБ Назва закладу Форма курсів Дата проходження Отримані документи № _____ від ________ Примітка
1. Шарай Ксенія Юріївна СОІППО Денна 10.04-21.04.2017 ПК 02139771 4141-17 Від 21.04.2017
2.
3.

ІV. Вивчення, узагальнення та впровадження в практику роботи досягнень педагогічної науки.

1. Брати участь у педагогічних конференціях, читаннях, семінарах, конкурсах.

2. Впроваджувати в практику роботи елементи інноваційних технологій.

V. Організація позакласної роботи

1. Заходи з питань розвитку творчих здібностей, ініціативи вчителів та учнів

1.1. З метою виявлення і підтримки обдарованих дітей, брати участь у районних дитячих конкурсах, олімпіадах, турнірах.

1.2. Використовувати різні форми роботи з обдарованими учнями: індивідуальну, заняття за вільним вибором, дослідницьку роботу.

1.3. Удосконалювати форми роботи факультативних занять і гуртків.

2. Предметна декада

План проведення

Назва заходу Дата, час Форма Класи Відповідальний Відмітка про виконання
1 Тиждень географії, історіїї Квітень Позакласні заходи, конкурси, відео перегляд, флешмоб, квест 1-9 Черниш Є.В. Манько О.О.
2 Тиждень математики, інформатики Березень Позакласні заходи, конкурси, відео перегляд, флешмоб, квест 1-9 Щербань О.М. Шарай К.Ю.
3 Тиждень хімії, фізики, біології Жовтень Позакласні заходи, конкурси, відео перегляд, флешмоб, квест 7-9 Горбик З.Г. Шарай К.Ю. Міскун А.О.

VІ. Тематика засідань шкільного методичного об’єднання

природничо-математичного циклу

І засідання

Дата проведення: вересень 2018 року

Тема: «Організація навчально-виховного процесу у 2018/2019 навчальному році в умовах реформування освіти»

Мета: проаналізувати діяльність методичного об’єднання вчителів предметів природничо-математичного циклу за 2017/2018 навчальний рік та визначити пріоритетні напрямки роботи у поточному навчальному році.
Форма проведення: звіт, інформація.

№ з/п Зміст роботи Відповідальні Відмітка про виконання
1 Виконання плану роботи шкільного методичного об’єднання за 2017/2018 навчальний рік та обговорення плану роботи на 2018/2019 навчальний рік. Горбик З.Г.
2 Затвердження плану роботи шкільного методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу. Розподіл доручень між членами методичного об’єднання. Горбик З.Г.
3 Вивчення нормативно-інформаційної документації і методичних листів з питань викладання предметів природничих дисциплін у 2018/2019 навчальному році Горбик З.Г.
4 Аналіз навчальних програм і підручників Шарай К.Ю.
5 Про підготовку до шкільних та районних олімпіад з математики, інформатики, фізики, хімії,біології, географії. Горбик З.Г.
6 Обговорення календарного планування вчителів предметів природничо-математичного циклу на 2018/2019 навчальний рік. Горбик З.Г., члени методичного об’єднання
7 Обговорення календарного планування вчителів предметів природничо-математичного циклу інклюзивного навчання на 2018/2019 навчальний рік. Горбик З.Г., члени методичного об’єднання
Рекомендації
1 Ознайомитися з нормативно-інформаційною документацією і методичними листами з питань викладання предметів природничих дисциплін у 2018 /2019 навчальному році. члени методичного об’єднання
2 Розпочати підготовку учнів до участі в шкільних та районних олімпіадах члени методичного об’єднання
3 Підготувати завдання для проведення шкільних предметних олімпіад члени методичного об’єднання

ІІ засідання

Дата проведення – грудень 2018 року

Тема: Модернізація навчально-виховного процесу шляхом впровадження інноваційних технологій.

Мета:

– розглянути головні засади та особливості сучасних педагогічних технологій;

– охарактеризувати шляхи впровадження інноваційних технологій навчання;

– розширити знання вчителів про інноваційні методи та форми навчання.

Форма проведення: круглий стіл, презентація, майстер-клас, інформація.

№ з/п Зміст роботи Відповідальні Відмітка про виконання
1 Сучасні педагогічні технології. Горбик З.Г.
2 Інноваційні технології навчання у сучасній українській школі. Міскун А.О
3 Впровадження інноваційних методів та форм в навчальний процес. Шарай К.Ю.
4 «Я роблю це так» Щербань О.М.
5 Підсумки проведення Всеукраїнських шкільних олімпіад І етапу. Горбик З.Г.
Рекомендації
1 Опрацювати теоретичний матеріал щодо впровадження інноваційних технологій навчання. Члени методичного об’єднання
2 Використовувати інноваційні методи та форми навчання на уроках. Члени методичного об’єднання
3 Відвідати відкритий урок математики (Щербань О.М.) з метою вивчення системи роботи вчителя з розвитку пізнавальної активності учнів. Горбик З.Г.

ІІІ засідання

Дата проведення: лютий 2019року

Тема: Удосконалення сучасного уроку шляхом впровадження інноваційних технологій.

Мета:

– визначити особливості уроків із застосуванням інноваційних технологій;

– розширити знання вчителів про способи, прийоми і форми навчання, що підвищують пізнавальний інтерес учнів;

– проаналізувати методи оновлення навчального процесу.

Форма проведення: усний журнал, тренінг, інформація.

№ з/п Зміст роботи Відповідальні Відмітка про виконання
1 Перевірка домашнього завдання з використанням елементів інноваційних технологій навчання на уроках фізики. Члени методичного об’єднання
2 Підготовка і участь у Всеукраїнських конкурсах природничо-математичного циклу «Колосок», «Кенгуру», «Бобер», «Левеня». Члени методичного об’єднання
3 Перевірка домашнього завдання з використанням елементів інноваційних технологій навчання на уроках фізики. Шарай К.Ю.
4 Аналіз контрольних робіт проведених адміністрацією школи з математики у 5-9 класах. Горбик З.Г. Щербань О.М.
5 Підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнських шкільних олімпіад . Горбик З.Г.
Рекомендації
1 Опрацювати теоретичний матеріал щодо застосування тренінгових методик. Члени методичного об’єднання
2 Впроваджувати методи і прийоми щодо розвитку активності учнів на уроках. Члени методичного об’єднання

IV засідання

Дата проведення – квітень 2019 року

Тема: Розвиток соціальної компетентентності учнів.

Мета:

– розширити знання педагогів про соціальну та педагогічну компетентність;

– розглянути компетентність учнів на уроках.

Форма проведення: обмін досвідом, інформація.

№ з/п Зміст роботи Відповідальні Відмітка про виконання
1 Розвиток соціальної компетентності учнів на уроках в сучасній школі. Черниш Є.В. Міскун А.О.
2 Аналіз вивчення стану навчання учнів з математики Горбик З.Г.
3 Обговорення відкритого уроку математики, вироблення рекомендацій Члени методичного об’єднання
4 Обговорення матеріалів на державну підсумкову атестацію у 9 класі з математики. Горбик З.Г. Щербань О.М.
5 Аналіз контрольних робіт проведених адміністрацією школи з хімії у 7-9 класах. Горбик З.Г.
Рекомендації
1 Посилити роботу щодо патріотичного виховання учнів на уроках. Члени методичного об’єднання
2 Розглянути матеріали на державну підсумкову атестацію з математики у 9 класі. Горбик З.Г.
3 Підготувати звіти про самоосвітню діяльність. Члени методичного об’єднання

V засідання

Дата проведення – травень 2019 року

Тема: Підсумкове засідання

Мета:

– проаналізувати роботу шкільного методичного об’єднання природничо-математичного циклу за 2018/2019 навчальний рік та окреслити завдання на 2019/2020 навчальний рік;

– заслухати творчі звіти вчителів з питань самоосвіти.

Форма проведення: інформація, повідомлення, звіт.

№ з/п Зміст роботи Відповідальні Відмітка про виконання
1 Аналіз успішності навчальних досягнень учнів з предметів природничо-математичного циклу за 2018/2019 навчальний рік . Горбик З.Г.
2 Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу за 2018/2019 навчальний рік та обговорення пропозицій щодо планування роботи методичного об’єднання на 2019/2020 навчальний рік. Горбик З.Г., члени методичного об’єднання
3 Звіти вчителів про самоосвітню діяльність. Члени методичного об’єднання
Рекомендації
1 Продовжити роботу над темами з самоосвітньої діяльності. Члени методичного об’єднання

Керівник шкільного методичного об’єднання

вчителів предметів природничо-математичного циклу З.Г. Горбик

Список вчителів методичного об’єднання

№ п/п ПІБ Посада Рік народження Навчальний заклад, який закінчив, рік Спеціальність за дипломом Педагогічний стаж Категорія Проблемне питання
1. Горбик Зінаїда Григорівна Вчитель хімії 09.04 1956 Ніжинський педінститут ім. М.В.Гоголя, 1978р. Вчитель біології та хімії 39років вища Активізація пізнавальної діяльності на уроках хімії
2. Міскун Анжеліка Олександрівна Вчитель біології 06.01 1995 НДУ ім. М.В.Гоголя, 2017р. Вчитель географії, біології, економіки, організатор краєзнавчо-туристичної роботи - спеціаліст Активізація пізнавальної діяльності на уроках біології
3. Черниш Євгеній Васильович Вчитель географії 09.06 1987 СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010р Вчитель географії 5 років спеціаліст Використання інноваційних технологій на уроках географії
4. Шарай Ксенія Юріївна Вчитель фізики та інформатики 28.10 1989 СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012р Фізик-дослідник, вчитель фізики 6 років ІІ Формування комп’ютерної грамотності та створення середовище для всебічного розвитку особистості на уроках інформатики та фізики , використовуючи сучасні технології до викладання
5. Ширяєва Дарина Миколаївна Вчитель математики 13.01 1993 СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2016р. Вчитель математики 1 рік спеціаліст Використання інноваційних технологій на уроках математики

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор школи

_____________З.Г. Горбик

« ­­___ » _____________2017 року

План роботи

шкільного методичного об’єднання

вчителів предметів природничо-математичного циклу

Овлашівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

Роменської районної державної адміністрації

Сумської області

на 2017 / 2018 навчальний рік

Методична тема:

«Впровадження інноваційних педагогічних технологій з метою ефективного розвитку пізнавальних інтересів учнів»

I. Вступ

У 2016/2017 навчальному році педагоги, члени методичного об'єднання вчителів предметів природничо-математичного циклу працювали над вирішенням першочергових завдань навчання та виховання учнів у сучасних умовах.

Кадровий потенціал школи характеризується високим професійним рівнем учителів математики, інформатики, географії, біології, хімії, фізики та фізичної культури. До складу методичного об’єднання входило 6 вчителів: Горбик З.Г., Анохіна Т.В., Міскун А.О., Черниш Є.В., Шарай К.Ю., Ширяєва Д.М.

Склад вчителів методичного об’єднання за віком:

– до 30 років – 5;

– старше 50 – 1.

Склад вчителів методичного об’єднання за стажем роботи:

– до 3 років – 2;

– до 15 років – 3;

– після 30 років – 1.

Склад вчителів методичного об’єднання за підсумками атестації

за категоріями:

– спеціаліст – 4;

– спеціаліст ІІ категорії – 1;

– спеціаліст І категорії – 0;

– спеціаліст вищої категорії – 1.

Організація роботи шкільного методичного об’єднання вчителів предметів природничо-математичного циклу в Овлашівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів у 2016/2017 навчальному році була направлена на виконання законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»; Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затвердженої Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами (наказ Міністерства освіти та науки України від 04.06.1986. № 186); Державних стандартів базової та повної загальної середньої освіти, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 14.01.2004. № 24 та від 23.11.2011. №1392, Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001. № 63; наказів Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000. № 522 «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності», від 21.05.2001. № 395 «Про роботу з педагогічними кадрами у навчальних закладах»; наказу по школі від 10.09.2016. № 97 «Про організацію та проведення методичної роботи з педагогічними працівниками школи у 2016/2017 навчальному році»; відповідно до методичної теми школи «Створення єдиного освітнього та інформаційно-розвивального простору школи як необхідної складової всебічного розвитку учнів на основі інноваційної діяльності педколективу» та методичної теми методичного об’єднання «Підвищення професійної та методичної компетентності вчителів з метою розвитку пізнавальної й творчої активності учнів».

Основною метою роботи шкільного методичного об’єднання вчителів предметів природничо-математичного циклу у 2016/2017 навчальному році було безперервне вдосконалення рівня педагогічної майстерності вчителів, їх ерудиції та компетентності в області навчального предмету та методики його викладання.

Вся робота методичного об’єднання була спрямована на виконання таких завдань:

1. Сприяти вирішенню проблеми школи в підвищенні якості навчання шляхом використання на уроках сучасних навчальних технологій.

2. У процесі роботи вдосконалювати професійну майстерність вчителя,

продовжувати вивчати досягнення педагогіки та психології з даної

проблеми.

3. Постійно підвищувати рівень загальнодидактичної та методичної

підготовки педагогів для організації та здійснення педагогічного

контролю.

4. Підвищувати ефективність уроків шляхом впровадження сучасних форм організації навчальної діяльності учнів.

5. Вивчати та впроваджувати передовий досвід вчителів школи, району,

міста, області.

6. Виявляти, пропагувати і здійснювати нові підходи до організації навчання

і виховання; забезпечувати постійне засвоєння сучасної педагогічної

теорії та практики.

7. Створювати серед вчителів творчу атмосферу, необхідну для плідної діяльності.

8. Створювати умови для самоосвіти вчителів та здійснювати керівництво творчою діяльністю педагогів.

Тематика засідань, форми проведення були обрані на основі діагностичного аналізу та аналізу навчально-виховного процесу з урахуванням професійної майстерності вчителів їх практичних потреб та інтересів:

– методична культура вчителя, як складова його професійної компетентності;

– формування методичної культури вчителя;

– розвиток педагогічної творчості вчителя;

– удосконалення самоосвіти вчителя;

– ефективність уроку – результат активної діяльності вчителів та учнів;

– мотивація до навчання як головна умова розвитку творчого мислення учнів на уроках хімії;

– методи інтелектуальної праці як спосіб підвищення ефективності уроку математики;

– використання кейс-методу на уроках;

– роль етичного виховання в процесі формування особистості;

– етичне виховання учнів під час вивчення біології;

– використання елементів етики науки на уроках географії;

– проблеми етичного виховання на уроках фізичної культури.

У процесі діяльності методичного об’єднання виправдали себе такі форми

роботи як:

– моделювання та взаємовідвідування уроків;

– індивідуальна та групова робота із слабо встигаючими та обдарованими учнями;

– корекція знань учнів на основі діагностичної діяльності вчителя;

– вирішення педагогічних ситуацій і завдань;

– ознайомлення вчителів із досягненнями психолого-педагогічної науки, прогресивним педагогічним досвідом;

– огляд новинок педагогічної та методичної літератури тощо.

Широко використовують члени методичного об’єднання методи і прийоми технології особистісно-орієнтованого навчання. Вчителі

Черниш Є.В. та Шарай К.Ю. продемонстрували свої навички під час проведення ділової гри та тренінгу («Удосконалення самоосвіти вчителя» - Черниш Є.В., «Фахова культура уроку: компетентнісний підхід» -

Шарай К.Ю.)

Значна увага серед вчителів предметів природничо-математичного циклу приділяється роботі з обдарованими дітьми. Учні брали участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, але не з усіх.

Одним із засобів підвищення інтересу учнів до вивчення предмету є залучення їх до предметних конкурсів. Учні нашої школи є активними учасниками математичного конкурсу «Кенгуру». Із учнів, які брали участь у 2016/2017 навчальному році на міжнародному рівні показав добрий результат учень 4 класу Комліченко Ілля (вчитель Шукаєва Л.Г.), показали добрий результат учні 5 класу – Лакиза Денис (вчитель Ширяєва Д.М.), Савченко Руслана (вчитель Ширяєва Д.М.).

Протягом своєї педагогічної діяльності вчитель повинен займатися професійним самовдосконаленням. Одним з основних складових самовдосконалення є самоосвіта.

Самоосвіта – це свідома планомірна робота вчителя над собою, удосконалення своїх значущих якостей, емоційно-вольової сфери, комунікативної компетентності, організаційних здібностей.

На початку навчального року кожен член методичного об’єднання обрав собі тему самоосвіти відповідно до тих технологій навчання, які він впроваджував чи використовував на уроках. Результати самоосвіти повідомлялися на засіданнях методичного об’єднання, під час обговорення відкритих уроків та у формі звітів.

Вчителі постійно ознайомлюються з новинками методичної літератури, використовують їх у своїй роботі. Підвищенню педагогічної майстерності вчителів сприяло відвідування районних заходів, уроків, позакласних занять, обговорення педагогічної літератури, періодичних видань, ознайомлення з інструктивно-методичними листами.

Зміцнюючи науково-теоретичну базу, вчителі нашого циклу систематично доповнюють інноваційний банк школи матеріалом з проблеми школи (доповіді, виступи), виготовляють дидактичні матеріали розвивального характеру, тестові завдання, роздатковий матеріал, картки для контролю знань учнів.

Аналіз успішності

навчальних досягнень учнів 5 – 9 класів

з природничо-математичних дисциплін

за 2016/2017 навчальний рік

Предмет Кількість учнів Рівень навчальних досягнень Якість навчання Коефіцієнт Середній бал
Високий Достатній Середній Початковий
кількість % кількість % кількість % кількість % %
Математика 21 8 38 9 42,9 4 19,1 0 0 80,9 0,79 8,2
Алгебра 21 1 5 5 25 10 50 4 20 30 0,59 6,0
Геометрія 21 1 5 3 15 13 65 4 20 30 0,60 6,1
Біологія 30 5 16,7 12 40 13 43,3 0 0 56,7 0,64 6,8
Географія 30 6 20 15 50 9 30 0 0 70 0,69 7
Фізика 21 1 5 4 20 14 70 2 10 25 0,61 6,5
Природознавство 12 3 25 9 75 0 0 0 0 100 0,89 8,9
Хімія 21 1 5 10 50 10 45 0 0 55 0,60 5,8
Інформатика 42 7 16,7 23 54,8 12 28,6 1 2,4 71,5 0,74 7,7
Основи здоров’я 42 19 45 21 50 2 5 0 0 95 0,68 7,3

Кя= 0,56

Кнду= 0,67

Якість навчальних досягнень учнів з природничо-математичних дисциплін складає 56% , у 2014/2015 навчальному році якість навчальних досягнень складала 53%. Як бачимо якість навченості учнів підвищилася на 3%. Це позитивні показники нашої роботи.

У школі було проведено аналіз успішності навчальних досягнень учнів з кожного предмету.

Аналіз навчальних досягнень учнів дає можливість з’ясувати причини, які сповільнюють навчально-виховний процес:

1. У учнів недостатньо сформовані навички самостійної пізнавальної діяльності.

2. Відсутність системної індивідуальної роботи з учнями (особливо з обдарованими);

У кінці навчального року в школі було проведено державну підсумкову атестацію з математики учнів 9-го класу.Учні під час виконання завдань показали переважно достатній рівень навчальних досягнень.

Аналіз ведення класних журналів, календарного планування, учнівських зошитів показав, що вчителі забезпечують реалізацію вимог навчальних програм в основній та старшій школі, проводять тематичний облік знань згідно вимог, письмові контрольні та самостійні роботи. Зошити перевіряються вчасно, виконується орфографічний режим, здійснюється аналіз помилок після письмових видів робіт.

Всі учні школи повністю забезпечені підручниками. Навчальні програми з предметів природничо-математичного циклу виконано повністю, кількість контрольних, практичних та лабораторних робіт відповідає вимогам навчальних програм.

Однак поряд з позитивними результатами в роботі методичного об’єднання є ряд недоліків:

– недостатній рівень виявлення та впровадження перспективного педагогічного досвіду;

– недостатній рівень пізнавальної та творчої активності учнів;

– відсутність значних змін у забезпеченні навчально-виховного процесу необхідними наочними посібниками, роздатковим, дидактичним матеріалом.

Аналіз роботи педагогів, членів методичного об’єднання дає підставу зробити висновок, що завдання, які випливають із методичної теми об’єднання, в основному виконано.

У новому 2017/2018 навчальному році шкільне методичне об’єднання вчителів предметів природничо-математичного циклу працюватиме над методичною темою «Впровадження інноваційних педагогічних технологій з метою ефективного розвитку пізнавальних інтересів учнів»

Мета:

1. Вивчення, узагальнення, пропаганда кращого педагогічного досвіду, створення банку даних актуального досвіду.

2. Розвиток пізнавальних інтересів учнів.

3. Удосконалення професійної майстерності вчителів.

4. Створення умов для вчителів предметів природничо-математичного циклу з метою впровадження в процес навчання інноваційних педагогічних технологій.

5. Розробка основних напрямків і форм активізації пізнавальної, науково-практичної діяльності учнів у позаурочний час (олімпіади, конкурси, предметні тижні, аукціони знань).

6. Участь в атестації педагогічних працівників.

7. Вивчення нормативно-правових документів.

Задачі:

1. Сприяти вирішенню проблеми школи в підвищенні якості навчання

шляхом розвитку педагогічної та професійної компетентності педагогів.

2. У процесі роботи вдосконалювати професійну майстерність вчителя,

продовжувати вивчати досягнення педагогіки та психології з даної проблеми.

3. Постійно підвищувати рівень загальнодидактичної та методичної

підготовки педагогів для організації та здійснення педагогічного процесу.

4. Підвищувати інтерес учнів до навчальних дисциплін та самостійної пошукової, творчої діяльності.

5. Вивчати та впроваджувати передовий досвід вчителів школи, району,

міста, області.

6. Виявляти, пропагувати і здійснювати нові підходи до організації навчання і виховання; забезпечувати постійне засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики.

7. Створювати серед вчителів творчу атмосферу, необхідну для плідної діяльності.

8. Створювати умови для самоосвіти вчителів та здійснювати керівництво творчою діяльністю педагогів.


ІІІ. Підвищення професійного рівня та вдосконалення педагогічної майстерності педагогів

3.1. Організація роботи із самоосвіти

№ з/п ПІБ Тема Термін Форма узагальнення Відмітка про виконання
1 Горбик Зінаїда Григорівна Активізація пізнавальної діяльності на уроках біології 2014-2019 Методична розробка
2 Анохіна Тетяна Володимирівна Формування та розвиток критичного мислення учнів в процесі вивчення математики 2016-2021 Методична розробка
3 Ширяєва Дарина Миколаївна Впровадження компетентнісно-орієнтованого підходу до навчання на уроках математики 2016-2021 Доповідь
4 Черниш Євгеній Васильович Формування навчально-пізнавальної компетентності учнів на уроках географії 2016-2021 Творчий звіт
5 Шарай Ксенія Юріївна Технологія диференційованого навчання на уроках фізики 2015-2020 Доповідь
6 Міскун Анжеліка Олександрівна Активізація пізнавальної діяльності на уроках біології 2017-2022 Доповідь

3.2. Організація підвищення кваліфікації

№ з/п ПІБ Назва закладу Форма курсів Дата проходження Отримані документи № _____ від ________ Примітка

ІV. Вивчення, узагальнення та впровадження в практику роботи досягнень педагогічної науки.

1. Брати участь у педагогічних конференціях, читаннях, семінарах, конкурсах.

2. Впроваджувати в практику роботи елементи інноваційних технологій.

V. Організація позакласної роботи

1. Заходи з питань розвитку творчих здібностей, ініціативи вчителів та учнів

1.1. З метою виявлення і підтримки обдарованих дітей, брати участь у районних дитячих конкурсах, олімпіадах, турнірах.

1.2. Використовувати різні форми роботи з обдарованими учнями: індивідуальну, заняття за вільним вибором, дослідницьку роботу.

1.3. Удосконалювати форми роботи факультативних занять і гуртків.

2. Предметна декада

План проведення

Назва заходу Дата, час Форма Класи Відповідальний Відмітка про виконання
1 Тиждень географії Листопад - Вікторина - Перегляд фільму - Виставка 6-9 Черниш Є.В.
2 Тиждень біології Грудень - Вікторина - Перегляд фільму - Виховна година 6-9 Міскун А.О.
3 Тиждень хімії Січень - Вікторина - Перегляд фільму - Наукова конференція 7-9 Горбик З.Г.

VІ. Тематика засідань шкільного методичного об’єднання

природничо-математичного циклу

І засідання

Дата проведення: вересень 2017 року

Тема: Організація навчально-виховного процесу у 2017/2018 навчальному році

Мета: проаналізувати діяльність методичного об’єднання вчителів предметів природничо-математичного циклу за 2017/2018 навчальний рік та визначити пріоритетні напрямки роботи у поточному навчальному році.
Форма проведення: звіт, інформація.

№ з/п Зміст роботи Відповідальні Відмітка про виконання
1 Виконання плану роботи шкільного методичного об’єднання за 2016/2017 навчальний рік та обговорення плану роботи на 2016/2017 навчальний рік. Горбик З.Г.
2 Затвердження плану роботи шкільного методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу. Розподіл доручень між членами методичного об’єднання. Горбик З.Г.
3 Вивчення нормативно-інформаційної документації і методичних листів з питань викладання предметів природничих дисциплін у 2017/2018 навчальному році Горбик З.Г.
4 Аналіз навчальних програм і підручників Шарай К.Ю.
5 Про підготовку до шкільних тарайонних олімпіад з математики, інформатики, фізики, хімії,біології, географії. Горбик З.Г.
6 Обговорення календарного планування вчителів предметів природничо-математичного циклу на 2017/2018 навчальний рік. Горбик З.Г., члени методичного об’єднання
Рекомендації
1 Ознайомитися з нормативно-інформаційною документацією і методичними листами з питань викладання предметів природничих дисциплін у 2017 /2018 навчальному році. члени методичного об’єднання
2 Розпочати підготовку учнів до участі в шкільних та районних олімпіадах члени методичного об’єднання
3 Підготувати завдання для проведення шкільних предметних олімпіад члени методичного об’єднання
4 Підготувати майстер-клас (практичне заняття з педагогами) на тему: «Я роблю так це». Анохіна Т.В.

ІІ засідання

Дата проведення – грудень 2017 року

Тема: Модернізація навчально-виховного процесу шляхом впровадження інноваційних технологій.

Мета:

– розглянути головні засади та особливості сучасних педагогічних технологій;

– охарактеризувати шляхи впровадження інноваційних технологій навчання;

– розширити знання вчителів про інноваційні методи та форми навчання.

Форма проведення: круглий стіл, презентація, майстер-клас, інформація.

№ з/п Зміст роботи Відповідальні Відмітка про виконання
1 Сучасні педагогічні технології. Горбик З.Г.
2 Інноваційні технології навчання у сучасній школі. Міскун А.О
3 Впровадження інноваційних методів та форм в навчальний процес. Шарай К.Ю.
4 «Я роблю так це» Анохіна Т.В.
5 Підсумки проведення Всеукраїнських шкільних олімпіад І етапу. Горбик З.Г.
6 План підготовки до проведення уроків та позакласних заходів предметів природничо-математичного циклу. Горбик З.Г.
Рекомендації
1 Опрацювати теоретичний матеріал щодо впровадження інноваційних технологій навчання. Члени методичного об’єднання
2 Використовувати інноваційні методи та форми навчання на уроках. Члени методичного об’єднання
3 Відвідати відкритий урок математики у 6 класі (Ширяєва Д.М.) з метою вивчення системи роботи вчителя з розвитку пізнавальної активності учнів. Горбик З.Г.

ІІІ засідання

Дата проведення: лютий 2018 року

Тема: Удосконалення сучасного уроку шляхом впровадження інноваційних технологій.

Мета:

– визначити особливості уроків із застосуванням інноваційних технологій;

– розширити знання вчителів про способи, прийоми і форми навчання, що підвищують пізнавальний інтерес учнів;

– проаналізувати методи оновлення навчального процесу.

Форма проведення: усний журнал, тренінг, інформація.

№ з/п Зміст роботи Відповідальні Відмітка про виконання
1 Перевірка домашнього завдання з використанням елементів інноваційних технологій навчання на уроках фізики. Члени методичного об’єднання
2 Підготовка і участь у Всеукраїнських конкурсах природничо-математичного циклу «Колосок», «Кенгуру», «Бобер», «Левеня». Члени методичного об’єднання
3 Перевірка домашнього завдання з використанням елементів інноваційних технологій навчання на уроках фізики. Горбик З.Г.
4 Аналіз вивчення стану навчання учнів з математики у 5-9 класах. Горбик З.Г.
5 Підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнських шкільних олімпіад . Горбик З.Г.
Рекомендації
1 Опрацювати теоретичний матеріал щодо застосування тренінгових методик. Члени методичного об’єднання
2 Впроваджувати методи і прийоми щодо розвитку активності учнів на уроках. Члени методичного об’єднання

IV засідання

Дата проведення – квітень 2018 року

Тема: Роль патріотичного виховання в процесі формування особистості.

Мета:

– розширити знання педагогів про значення патріотичного виховання школярів;

– розглянути вплив патріотичної свідомості на поведінку учнів.

Форма проведення: обмін досвідом, інформація.

№ з/п Зміст роботи Відповідальні Відмітка про виконання
1 Роль патріотичного виховання в процесі формування особистості на уроках географії. Черниш Є.В.
2 Патріотичне виховання учнів під час вивчення біології. Міскун А.О.
3 Аналіз вивчення стану навчання учнів з географії. Горбик З.Г.
4 Обговорення відкритого уроку математики, вироблення рекомендацій Члени методичного об’єднання
5 Обговорення матеріалів на державну підсумкову атестацію у 9 класі з математики. Горбик З.Г. Ширяєва Д.М.
6 Про підсумки проведення декади предметів природничо-математичного циклу Горбик З.Г.
Рекомендації
1 Посилити роботу щодо патріотичного виховання учнів на уроках. Члени методичного об’єднання
2 Розглянути матеріали на державну підсумкову атестацію з математики у 9 класі. Горбик З.Г.
3 Підготувати звіти про самоосвітню діяльність. Члени методичного об’єднання

V засідання

Дата проведення – травень 2018 року

Тема: Підсумкове засідання

Мета:

– проаналізувати роботу шкільногометодичного об’єднання природничо-математичного циклу за 2017/2018 навчальний рік та окреслити завдання на 2018/2019 навчальний рік;

– заслухати творчі звіти вчителів з питань самоосвіти.

Форма проведення: інформація, повідомлення, звіт.

№ з/п Зміст роботи Відповідальні Відмітка про виконання
1 Аналіз успішності навчальних досягнень учнів з предметів природничо-математичного циклу за 2017/2018 навчальний рік . Горбик З.Г.
2 Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу за 2017/2018 навчальний рік та обговорення пропозицій щодо планування роботи методичного об’єднання на 2018/2019 навчальний рік. Горбик З.Г., члени методичного об’єднання
3 Звіти вчителів про самоосвітню діяльність. Члени методичного об’єднання
Рекомендації
1 Продовжити роботу над темами з самоосвітньої діяльності. Члени методичного об’єднання

Керівник шкільного методичного об’єднання

вчителів предметів природничо-математичного циклу З.Г. Горбик

Кiлькiсть переглядiв: 1783

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.