Відомості про членів шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів

ПВБ вчителя Рік народ- ження ВУЗ, рік закінчення , фах Пед. стаж клас Атестація курси Методична проблема Спеціальність за дипломом Катего- рія
1. Шукаєва Людмила Григорівна 1965 Лебединське пед.училище 1984 34 2 2017 2017 Розвиток навичок зв’язного мовлення на уроках української мови учнів молодшого шкільного віку Початкове навчання Спец. 9 р.
2. Анохіна Тетяна Володимирівна 1987 Ніжинський пед. інститут 2012 12 4 2014 2013 Розвиток творчих здібностей учнів на уроках і в позакласній роботі Початкове навчання математика та основи економіки ІІ
3. Нікон Лариса Олександрівна 1969 Глухівський пед.інститут 1995 30 1 2018 2018 Формування життєвих компетентностей молодших школярів у ході виконання інтегрованих завдань Початкове навчання І
4. Савченко Наталія Олегівна 1997 Путивльський пед.коледж 2016 1 Підго- товча група Розвиток творчих здібностей на уроках грамоти та розвитку мовлення Початкове навчання Спеціаліст
5. Піпа Юлія Сергіївна 1992 Сумський пед.. інститут 4 3 2019 2018 Розвиток пізнавальної активності учнів шляхом використання інтерактивних методів навчання Початкове навчання

Тематика засідань шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів

Засідання № 1

Тема:“Обговорення програм, вивчення нормативних документів, які регламентують роботу початкової школи . План роботи методичногооб'єднанняна 2018-2019н. р.”

Дата проведення:3вересня 2018р.

№п/п Зміст роботи Форма проведення Виконавці
1 Аналіз роботи методичного об'єднаннявчителів початкових класів за2017-2018навчальний рік. звіт НІкон Л.О..
2 Обговорення і затвердження плану роботи методоб'єднанняна поточний навчальний рік. обговорення члени МО
3 Опрацювання інструктивно - методичних матеріалів: а) особливості організації навчально- виховного процесу в початковихкласах загальноосвітніх навчальних закладіву 2018-2019н.р.; б)навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класів ( оновлена) в) ключові тези орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів( лист МОН України від 17.08.2016 р. № 1\9-437) г)обговорення вербального оцінювання у 1 та 2класах; д) аналіз програм, підручників для початкової школи на 2018-2019н.р. е) вимоги до ведення класних журналів. круглий стіл члени МО
4 5 6 Розподілобов'язківміжчленами методичногооб'єднання. Складання графіка проведення відкритих уроків та виховних заходів вчителями початкових класів Затвердження календарних планів на І семестр 2018-2019 н.р. круглий стіл члени МО члени МО керівник мо...

Засідання № 2

Тема:“Розвиток соціальної компетентності молодших школярів”

Дата проведення:листопада 2018р.

№п/п Зміст роботи Форма проведення Виконавці
1 Розвиток соціальної компетентності школярів на уроках в сучасній школі доповідь Нікон Л.О.
2 Наступність початкової і середньої ланки. Адаптація учнів до навчання у 5 класі банк ідей вчителі початкових класів
3 Організація взаємного відвідування уроків вчителями з метою обміну досвідом роботи. круглий стіл члени МО
4 Обмін ідеями, напрацюваннями, думками, досвідом роботи. круглий стіл члени МО

Засідання № 3

Тема:“Розвиток соціальної компетентності молодших школярів на уроках методом ігрової діяльності”

Дата проведення:січня 2019р.

№п/п Зміст роботи Форма проведення Виконавці
1 Розвиток соціальної компетентності молодших школярів на уроках методом ігрової діяльності доповідь Шукаєва Л.Г..
2 3 Особливості навчання учнів 4 класу у 2018-2019н.р. Аналіз рівня знань, умінь, навичок та успішності учнів, труднощі в опануванні програмного матеріалу учнями 1 класів. обговорення обговорення члени МО Анохіна Т.В Нікон Л.О.
4 Аналіз семестрових контрольних робіт учнів3-4 класів з основних дисциплін обговорення Піпа Ю.С. Анохіна Т.В.
5 6 Аналіз ведення ділової документації вчителями-класоводами Затвердження календарних планів на ІІ семестр 2018-2019 н.р. круглий стіл класні керівники голова МО

Засідання № 4

Тема:“Державна підсумкова атестація в 4 класі ”

Дата проведення:березня 2019р.

№п/п Зміст роботи Форма проведення Виконавці
1 Особливості та вимоги щодо проведення Державної підсумкової атестації в 4 класі круглий стіл члениМО
2 Аналіз та обговорення відкритих уроків . Мета відвідування: “Дотримання методичних рекомендацій у навчанні учнів 2-4 класів ”. обговорення члени МО
3 Питання наступності початкової та середньої освіти круглий стіл вчителі початкових класів
4 Аналіз стану роботи групи продовженого дня доповідь Савченко Н.О.

Засідання № 5

Тема:“Аналіз результативності роботи МО за рік”

Дата проведення:травня 2019 р.

№п/п Зміст роботи Форма проведення Виконавці
1 Аналіз рівнянавчальних досягнень учнів з основних наук звіт голова МО
2 Виконання програм з предметів звіт вчителі початкових класів
3 Підсумки проведення ДПА у 4 класі звіт Щербата В.Г.
4 Підсумки роботи МО за 2018-2019н. р. та перспективне планування роботи на наступний навчальний рік Підсумки роботи голова МО

ЗВІТ

РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ

ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Овлашівської ЗОШ І-ІІ ступенів

Мелодія починається з першої ноти, саме вона визначає її характер.

Початкова школа – своєрідна перша нота шкільного життя.

Що може буть дорожче за дитя, якого любиш ти до забуття?

Але піднять його на власні ноги – для цього треба все життя.

У шкільному методичному об’єднанні 6 вчителів початкових класів.

Вчителі початкової ланки працювали над проблемою: « Впровадження інноваційних технологій в початковій школі в системі креативної освіти».

Проводилось велика робота з реалізації даного проблемного питання. Це проведення засідань методоб’єднання вчителів початкових класів, відкритих уроків та виховних заходів з використанням інноваційних технологій, творчих звітів учителів, що атестуються, участь учнів у конкурсах,виготовлення наочних посібників, дидактичного, роздаткового матеріалу, зміцнення навчально-матеріальної бази початкових класів, участь у районних конкурсахі.

У 2016/2017 навчальному році методична робота була спрямована на підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів, впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти; застосування в інноваційному навчанні інтерактивних технологій; створення умов для формування ключових компетентностей учнів, педагогів; інтеграцію у навчально-виховному процесі дітей з особливими потребами. Головним напрямком у роботі методоб’єднання класоводи обрали модернізацію навчально-виховного процесу шляхом впровадження інтерактивних технологій.

Вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду проводилося шляхом опрацювання і реалізації основних положень нормативних і директивних документів про освіту; шляхом опрацювання новинок методичної літератури, проведення «круглих столів», семінарів з метою обміну досвідом; проведення творчих звітів учителів, що атестуються.

Було сплановано і проведено 5 засідань методоб’єднання вчителів початкових класів.

На засіданнях методичного об’єднання розглядалися найрізноманітніші проблеми навчання і виховання. У період між засіданнями члени методоб’єднання проводили різні заходи, приймали участь у предметних тижнях, запланованих навчальним та виховним планом школи.

Кожним членом методоб’єднання протягом навчального року були проведені відкриті уроки з використанням інноваційних технологій та виховні заходи.

Анохіна Т.В. запросила вчителів шкільного методичного об’єднання до своєї творчої лабораторії . Учитель на високому рівні провела урок , продемонструвавши організацію дослідницької діяльності учнів початкових класів та презентувала разом із вихованцями ряд проектів.

На протязі року проводилась робота з обдарованими дітьми.Учні початкової школи брали участь у конкурсі знавців української мови ім. П.Яцика, конкурсі знавців математики «Кенгуру», конкурсі знавців природознавства «Колосок».

За результатами конкурсів учні нашої школи отримали грамоти, сертифікати.

Протягом року вчителі ознайомлювалися з досягненнями психолого-педагогічної науки, проводився огляд новинок педагогічної та методичної літератури.

Аналіз роботи педагогів, членів методичного об’єднання дає підставу зробити висновок, що завдання, які випливають із науково-методичної проблеми об’єднання, в основному виконано

Однак поряд з позитивними результатами в роботі методичного об’єднання є ряд недоліків:

– недостатній рівень виявлення та впровадження передового педагогічного досвіду;

– потребує покращення робота з обдарованими учнями;

– недостатнє забезпечення уроків сучасними технічними засобами навчання.

У 2017- 2018 навчальному році члени методичного об’єднання, виходячи з результатів діагностування, нагальних проблем, які повинні вирішувати вчителі початкової ланки, працюватимуть над вирішенням науково - методичної проблеми «Формування і розвиток основних компетентностей особистості в початковій школі».

Виходячи з аналізу підсумків навчально - виховного процесу за минулий рік, методичне об’єднання в поточному навчальному році працюватиме над вирішенням таких проблем:

- вивчення та впровадження у практику досягнень психолого-педагогічної науки, прогресивного педагогічного досвіду;

- вивчення та аналіз навчальних планів, програм, підручників, методичних розробок, інструкцій, рекомендацій до змісту, форм і методів проведення уроку, позакласної та позашкільної роботи;

- оволодіння навичками самоаналізу, інноваційними технологіями, найдосконалішими формами, методами та прийомами навчання учнів початкової школи;

- виготовлення наочних посібників, дидактичного, роздаткового матеріалу, зміцнення навчально - матеріальної бази початкових класів; створення навчальних кабінетів відповідно до сучасних вимог

- забезпечення формування вимог до сформованості обчислювальних навичок, навичок само- і взаємоаналізу, до грамотного письма та культури мовлення учнів;

- ефективна робота з обдарованими учнями;

Кiлькiсть переглядiв: 222

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.