ЗВІТ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ

ГОРБИК ЗІНАЇДИ ГРИГОРІВНИ

за 2019-2020 навчальний рік

ВСТУП

Як директор школи протягом звітного періоду я керувалася статутом

школи, діючим законодавством України, зокрема, Законом України «Про

освіту», Законом України «Про загальну середню освіту», Постановою

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту

базової та повної загальної середньої освіти» , Абеткою для директора та іншими нормативно-правовими документами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

У 2019-2020 навчальному році до керівного складу навчально-виховної

роботи входили:

Горбик З.Г. – директор школи;

Цілина Р.Б.. – заступник директора з навчальної виховної роботи;

Заступник директора виконувала свою роботу відповідно до

посадових обов’язків, затверджених директором школи, якими регулювалася

їх безпосередня управлінська діяльність.

1. Управлінська діяльність

Протягом навчального року було проведено вісім планових засідань

педагогічної ради школи. З березня місяця проводилися дистанційно.

На засіданнях педагогічної ради розглядались питання методичної,

управлінської, аналітичної діяльності педколективу. Серед них можна

виділити такі ,як:

 створення позитивного іміджу школи;

 про інновації в новій українській школі;

 інклюзивне навчання дітей із особливими освітніми потребами;

 обговорення вибору підручників для 3-х, 7-х класів;

 про підготовку учнів 9-х класів до ДПА ; 1

 про організацію навчального процесу ;

 про виконання освітніх програм ;

 про оцінювання учнів в умовах дистанційного навчання;

 оформлення класного журналу в у умовах дистанційного навчання.

2. Кадрове забезпечення

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про загальну середню освіту»

штатний розпис закладу затверджує директор школи на підставі Типових

штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених

відділом освіти Роменської РДА .

Кадрове забезпечення школи здійснюється в повній відповідності з

навчальними планами загальноосвітнього навчального закладу. Пріоритетом

у підборі кадрів є високий професіоналізм, володіння навичками ІКТ,

прагнення до саморозвитку, активної професійної діяльності, працездатність,

комунікабельність.

У закладі освіти працює 22 працівників, з них 17 вчителів.

Кадровий склад за категоріями у вчителів виглядає наступним чином:

Вища кваліфікаційна категорія: 6;

І кваліфікаційна категорія: 4;

ІІ кваліфікаційна категорія: 4;

Спеціаліст: 1;

Молодший спеціаліст: 2.

Старший учитель : 1.

Нагороджено знаком «Відмінник освіти України» -1. 2

Підвищення освітнього рівня вчителів є першочерговим завданням

адміністрації школи, передбаченим перспективним планом роботи. Атестація

педагогічних працівників школи проводиться з метою активізації творчої

професійної діяльності вчителів.

Атестація вчителів школи як чинник виявлення професіоналізму,

компетентності вчителя, відіграє важливу роль у результативності

навчально-виховного процесу.

Згідно плану вчителі, які атестувалися, були ознайомлені з

нормативними документами щодо атестації.

У 2019-2020 навчальному році згідно списку педагогічних працівників

для атестації атестувалося 5 педагогічних працівників:

̶ вчитель початкових класів Анохіна Т.В.

̶ вчитель фізики та інформатики Шарай К.Ю.;

̶ вчитель біології та географії Комлик Ю.А.;

Вчитель історії та правознавства Гергель О.І.

Було складено графік відкритих уроків та позакласних заходів вчителів,

які атестувалися. Уроки та заходи згідно графіка були проведені.

Організовано вивчення системи досвіду роботи вчителів, які атестувалися.

3. Методична робота

У 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив школи працював над методичною проблемою: «Всебічний розвиток особистості на основі комплексного підходу та використання інноваційних технологій у роботі з педагогами, учнями та їх батьками в умовах нових державних освітніх стандартів». та виконання таких завдань:

- Підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану.

- Підвищення теоретичної, методичної та професійної підготовки педагогічних працівників, роботи методичних об'єднань. 3

- Підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи зацікавленість учнів, батьків, педагогів.

- Удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, залучення їх до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу.

- Залучення педагогів до участі в інноваційних проектах.

Стимулювання педагогів до оволодіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями

Головною метою було забезпечення всебічного розвитку особистості

шляхом навчання і виховання, які ґрунтуються на загальнолюдських

цінностях та принципах науковості, полі культурності, єдності навчання і

виховання на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості,

взаємоповаги між націями і народами, інтересах людини, родини, суспільства

та держави.

У навчальному закладі функціонує 1 комп’ютерний клас.

Мультимедійні проектори встановлені у всіх кабінетах .

Усі учасники навчально - виховного процесу мають вільний доступ до шкільної мережі Wi-Fi. Право на користування технікою мають усі педагогічні працівники, під контролем особи, що відповідає за кабінет.

З метою створення єдиного інформаційного простору закладу у

звітному періоді за допомогою залучення ІТК -спеціаліста було оновлено

інтерфейс та дизайн шкільного веб-сайту. Контент веб-сайту постійно

оновлюється. На шкільному веб-сайті представлена управлінська діяльність,

фінансова документація, установча документація, навчальна та виховна

робота, діяльність з охорони безпеки життєдіяльності усіх учасників

навчально-виховного процесу, а також роботу класів НУШ. 4

Заступником директора з навчально-виховної роботи Басараб І.Б.

створюється електронний розклад та навантаження на кабінети.

Цьогоріч у період введеного у школах карантину, який

тривав із 12.03.2020 по 29.05. у навчальному закладі за моєю ініціативою

вчителем інформатики Шарай К.Ю. було організовано дистанційне навчання

По закінченню введеного карантину задані вчителями домашні завдання були перевірені та відповідно оцінені.

Протягом 2019-2020 навчального року в школі було організовано роботу 4 методичних об'єднань вчителів:

методичне об’єднання вчителів початкових класів – керівник Нікон Л.О., класовод 4 класу;

методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу- керівник Гергель О.І., учитель історії та правознавства ;

методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу- керівник Шарай К.Ю., учитель фізики та інформатики ;

методичне об’єднання класних керівників - керівник Мазур М.О., класний керівник 8 класу .

Робота методичних об'єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки,фахової майстерності вчителів. На засіданнях методичних об'єднань обговорювалися організаційні питання, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, схвалення завдань для державної підсумкової атестації.

Протягом 2019-2019 навчального року вчителі проводили цілеспрямовану роботу по вдосконаленню форм і методів навчання на уроках з використанням інтерактивних технологій, впровадження передового педагогічного досвіду, підвищення ефективності уроків через диференціацію та індивідуалізацію навчання з метою формування національно-свідомої, духовно-багатої мовної особистості. 5

Вчителі докладали зусиль для підвищення якості уроку, активізації пізнавального потенціалу учнів, проводили нестандартні уроки, впроваджували поточне тестове оцінювання навчальних досягнень з метою підготовки до державної підсумкової атестації. З 12.03. по 29.05. 2020 навчання проходило дистанційно. Керівники методичних об’єднань проводили онлайн-засідання , де розглядали питання щодо навчання та виховання учнів дистанційно.

З метою створення належних умов для розвитку і розширення сфери функціонування української мови, виховання шанобливого ставлення до неї, формування патріотизму у юних громадян України , у школі постійно проводиться цілеспрямована робота щодо послідовного зміцнення державного статусу української мови.

Змістом роботи методичних об’єднань стала аналітична,організаційна, діагностична, науково-практична та інформційна діяльність. Були затверджені плани їхньої роботи, науково-методичні проблеми,визначено керівників методичних об’єднань.

Вчителі поки що науково-дослідницькою роботою не займались, а вивчали методику розробки нових авторських навчальних програм.

4. Матеріально-технічна база школи

Для забезпечення ефективності навчально-виховного процесу,

оволодіння учнями базовими навчальними вміннями і навичками,

спрямованих на розвиток здібностей кожної дитини адміністрацією

створюються належні умови.

Бібліотека забезпечує учнів лише необхідною літературою, а отримати

необхідні знання їм допомагають можливості кабінетів:

- кабінети інформатики;

- кабінет фізики;

- кабінет хімії, біології, географії; 6

- кабінет української мови та літератури;

- кабінет англійської мови та зарубіжної літератури;

- кабінет історії;

- великий спортивний зал.

Кожного року виконуються косметичні ремонти як у класах, так і у

перерахованих вище кабінетах.

Забезпеченість закладу меблями — 100%. Більшість кабінетів і класних

кімнат відповідає типовим перелікам та вимогам навчальних програм.

В школі також функціонує їдальня на 64 посадочних місць.

Наприкінці звітного навчального року розпочалися ремонтні роботи у трьох класних кімнатах, зокрема у класній кімнаті майбутнього 1 класу , в кабінетах фізики та української мови і літератури ,на території дитячого майданчику.

5. Фінансово-господарська діяльність

Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється відповідно до

статуту на основі прийнятого бюджету. Фінансування потреб школи

здійснюється через бухгалтерію відділу освіти Роменської РДА.

Джерелами фінансування є:

 кошти відділу освіти Роменської районної ради ;

 благодійні внески батьків;

 благодійні внески фізичних осіб.

Протягом навчального року систематично і вчасно здійснювалася виплата заробітної плати працівникам школи. Також вчасно виплачувалися кошти за спожиті школою електроенергію, твердим паливом, інтернетом.

7

6. Навчальні досягнення учнів

У 2019-2020 навчальному році у 1-9 класах навчання завершило 98

учнів З них:

І ступінь – 4класи -48 учнів;

ІІ ступінь – 5-класів – 50 учнів;

Протягом навчального періоду функціонувала група продовженого

дня, у якій навчалося 46 учнів 1-4класі та 10 учнів 5-8 класів.

У 2019-2020 навчальному році випустилось 10 учнів, відзнакою нагороджено 1 ученицю Теслюк К., яка, до речі, була стипендіатом голови Роменської РДА.

За індивідуальною формою навчався 1учень 2 класу. З особливими освітніми потребами навчалася 1 учениця 8 класу.

Учнів із малозабезпечених сімей – 0. Кількість дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування – 2.

У 1-ому та 2-ому класах оцінка навчальних досягнень учнів вербальна, і ,за словами вчителів початкових класів, всі учні встигають і отримали свідоцтво досягнень. Навчальні досягнення учнів 3 - 9 класів за результатами річного оцінювання виглядає наступним чином:

РЕЗУЛЬТАТИ УСПІШНОСТІ УЧНІВ ОВЛАШІВСЬКОЇ ЗОШ ЗА 2019-2020 н.р

Клас Кількість учнів Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Початковий рівень Якість знань Місце Середній бал класу
1 1 18
2 2 12
3 3 14 1(7,1%) 7(50%) 6(42,9%) - 8(57,1%) 8,6
4 4 4 1(25%) 1(25%) 2(50%) - 2(50%) 7,25
5 5 7 3(42%) 2(29%) 2(39%) - 5(71%) 9,3
6 6 5 - 2(40%) 4(60%) - 2(40%) 8,6
7 7 14 1(7,1%) 8(54,2%) 2(38%) 3(21,4%) 9(64,3%) 8,2
8 8 14 1(8%) 7(54%) 5(38%) - 8(62%) 8,4
9 9 10 1(10%) 6(60%) 1(10%) 2(20%) 7(70%) 8.7
Всього Оцінено 98 65 6(9%) 33(50%) 22(34%) 5(7%) 41(63,6%) 8,4

Учні 2-9 класів протягом року приймали участь у таких всеукраїнських конкурсах, як: «Соняшник» (українська мова), «Лелека»(історія), «Гринвіч» (англійська мова), «Кенгуру» (математика), «Колосок», «Бобреня», «Бобер»

Учні 7- 9 класів щорічно приймають участь у І та ІІ етапі

Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад. Цьогоріч у ІІ етапі

Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад школа поповнила свою

скарбничку 11 призовими місцями.

РЕЗУЛЬТАТИ ІІ ЕТАПУ (РАЙОННОГО) ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ПРЕДМЕТНИХ ОЛІМПІАД 2019-2020 н .р.

№з/п Прізвище , ім’я учня Клас Предмет Місце Прізвище та ім’я вчителя
1 Теслюк Катерина Романівна 9 Українська мова і література ІІІ Цілина Р.Б.
2 Миколенко Анна Володимирівна 7 Українська мова і література ІІІ Цілина Р.Б.
3 Карпинський Олександр Сергійович 8 Англійська мова І Мазур М.О.
4 Ткачук Юліан 8 Англійська мова ІІІ Мазур М.О.
5 Андрієнко Юлія Євгеніївна 9 Біологія ІІІ Комлик Ю.А.
6 Іващенко Марина Вікторівна 9 Біологія ІІІ Комлик Ю.А.
7 Савченко Руслана Олегівна 8 Біологія ІІІ Комлик Ю.А.
8 Оксьом Назар В’ячеславович 8 Математика ІІІ Козиренко Н.О.
9 Ткачук Юліан Олексійович 8 Географія ІІІ Комлик Ю.А.
10 Комліченко Ілля Олегович 7 Фізика ІІІ Шарай К.Ю.
11 Судак Богдан 8 ІКТ ІІ Шарай К.Ю.

Учні школи приймали участь у конкурсах.

Результати ІІ (районного) етапуІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім.Т. Шевченка

2019-2020 н . р .

№з/п Прізвище , ім’я учня Клас Місце Прізвище ім’я учителя
1 Теслюк Катерина Романівна 8 ІІІ Цілина Р.Б.

Результати

ІІ (районного) етапуХХ Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика

2019-2020 н .р .

№з/п Прізвище , ім’я учня Клас Місце Прізвище ім’я учителя
1 Теслюк Катерина Романівна 9 І Цілина Р.Б.

Учениця 9 класу Теслюк К. приймала участь у ІІІ (заочному) етапі ХХ Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика

7. НУШ: Нова Українська Школа

У 2019-2020 навчальному році у всіх навчальних закладах України

було продовжено навчання згідно правил Нової Української Школи.

Концепція НУШ – ідеологія реформи повної загальної середньої освіти,

почала діяти у 2018 році. Реформа орієнтована на те, щоб «зробити

випускника школи конкурентно здатним у ХХІ столітті – випустити з школи

всебічно розвинену, здатну до критичного мислення цілісну особистість;

інноватора, здатного змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя».

Для впровадження НУШ 1-2 класи забезпечено меблями, мультимедією дидактичними матеріалами на 100%.

8. Медичне обслуговування учасників навчально-виховного процесу

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано

відповідно до нормативно-правової бази. Щорічно на базі лікарні працівники та вчителі проходять медичне обстеження. Медогляд дітей проводиться щорічно. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для

раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація

харчування учнів закладу регламентується Законами України «Про освіту»

(ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст. 22), «Про охорону дитинства (ст.

5), постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2014 № 1591 «Про

затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»,

іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами

учні 1-4 класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Учні 5-9 класів харчуються 100%. Оплата 50% - батьківська , а 50% - з бюджету. Гаряче харчування учнів 1-9 класів відбувалось у відремонтованій їдальні школи.

9. Охорона праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії,

профілактики травматизму дітей в побуті та під час навчально-виховного

процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із

пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про дорожній

рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм

улаштування загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-

виховного процесу, інших чисельних нормативних актів, які регламентують

роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи проводиться під постійним

контролем адміністрації школи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів

проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів,

відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються

цільові інструктажі у учнями перед екскурсіями, походами, спортивними

змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали реєстрації всіх видів

інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет,

спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки

життєдіяльності.

Питання охорони праці та попередження травматизму

обговорювалися на нарадах при директорові. Вивчаючи стан травматизму

серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється

належна робота щодо попередження нещасних випадків створення безпечних

умов навчання. Разом з тим залишаються випадки травматизму дітей на

уроках фізичної культури. В школі розроблено низку заходів щодо

попередження травматизму учнів, проведено відповідну з учителями.

Причини вивчення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього

складаються акти та проводяться профілактичні заходи. Традиційними в

школі є тижні безпеки дорожнього руху, знань пожежної безпеки, сприяння

здорового способу життя та безпеки життєдіяльності, охорони праці, День

цивільного захисту населення.

10. Виховна робота у закладі

Виховна робота в школі у 2019-2020 навчальному році реалізована через науково - методичну тему «Створення умов для формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя», при цьому застосовувались сучасні виховні технології, розвивалась суспільна активність учнів, формувались ціннісні орієнтації, спрямовані на здоровий спосіб життя.

Виховна робота в школі проводилась за всіма напрямками згідно затвердженого плану. Особлива увага приділялась таким напрямкам:

- профілактика правопорушень серед школярів;

- пропаганда здорового способу життя;

- духовно-моральне виховання;

- трудове виховання;

- військово-патріотичне виховання.

Багато уваги приділяється вихованню культури спілкування, формуванню досвіду культурного проведення дозвілля у вільно обраних видах діяльності.

Для виконання програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» у своїй роботі класні керівники та класоводи використовували такі форми і методи виховної діяльності : година спілкування, класні збори, година класного керівника, конкурс, рольова гра, вікторина, веселі старти та естафети, проект, операція, спартакіада, турнір, ігрова програма, акція (милосердя благодійна, екологічна та ін.),виставка творчих робіт, трудовий десант, конкурсна програма, інтелектуальна гра. Досягнення виховної мети здійснювалося через проведення місячників виховання : вересень - місячник здорового способу життя «Збережи здоров’я та й на все життя» , жовтень -місячник морально-правового виховання «Без прав – немає обов`язків », грудень - місячник національного виховання « Мій край – моя історія жива ». Виховання учнів реалізується у процесі організації:

- навчально-виховної діяльності;

- позаурочної та позакласної діяльності;

- позашкільної освіти;

- роботи органів учнівського врядування;

- взаємодії з батьками, громадськими організаціями.

В школі діяв учком, проводились загальношкільні лінійки з підсумками результатів змагань з поведінки, успішності, санстану.

Педагогічний колектив підтримував тісний зв'язок з батьками через щоденники, індивідуальні бесіди, батьківські збори, засідання батьківського комітету.

Всі учні школи охоплені дорученнями. Значна частина учнів залучена до роботи в гуртках і секціях.

Поточного навчального року виховна робота проводилась на належному рівні. Можна відзначити консолідацію класних керівників і класоводів в проведенні об’ємних виховних заходів, де були залучені багато класів одночасно. Така форма роботи насить системний характер.Добре налагоджена робота з дітьми класних керівників:

Нікон Л.О., Шукаєвої Л.Г, Мазур М.О.

Значну роботу проводять заступник директора Цілина Р.Б., педагог-організатор Гергель О.І., які організовують і проводять загальношкільні виховні заходи, надають допомогу в підборі матеріалів класним керівникам, керують роботою учкому, є кураторами учнівського врядування.

Цікаво пройшло свято до Дня вчителя , яке підготували учні 9 класу під керівництвом Цілини П.Б. , до Дня визволення Ромещини , до Дня козацтва під керівництвом педагога –організатора Гергель О.І., до Всесвітнього дня чаю «Чаєва церемонія» під керівництвом Гергель О.І., Комлик Ю.А., Мазур М.О., Шарай К.Ю.; до Дня Святого Миколая під керівництвом Щукаєвої Л.Г. Нетрадиційно пройшов Новорічний квест для учнів 6-9класів.

Протягом 2019- 2020 року у школі проводились заходи по відзначенню річниці Голодомору в Україні:

- уроки Скорботи і Пам’яті жертв голодомору 32 -33 років

- участь у акціях «Свічка пам’яті».

Були організовані екскурсії до Роменського відділу поліції, Роменського заводу «Тракторозапчастина», Роменського центру зайнятості , Роменського ВПУ, до м. Суми.

Спортивно-масова робота включала в себе спортивні змагання, районну спартакіаду «Веселі старти», Дні здоров’я, Олімпійські уроки, фізкультхвилинки на уроках, рухливі перерви. Учні школи беруть активну участь у спортивно-масовій роботі: змаганнях , футболі, легкої атлетики.

Команда школи виборола І м. з легкоатлетичного кросу, з легкої атлетики, з ХХVІІ спортивних командних ігор.

Перед канікулами проводились єдині уроки з безпеки життєдіяльності учнів, під час яких діти записували пам’ятки, робилися записи в класних журналах на сторінці «Бесіди щодо запобігання дитячого травматизму».

Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядалися на нарадах при директорові, засіданнях методичного об’єднання класних керівників. Перед кожним виїздом у театр, на екскурсії, змагання з учнями проводились цільові інструктажі з техніки безпеки життєдіяльності та видавалися відповідні накази.

Класні керівники проводили додаткові профілактичні бесіди з учнями про негативний вплив нікотину та вживання алкоголю, наркотичних речовин на організм людини.

Інформаційною можливістю для пропаганди досягнень школи був шкільний сайт як інтернет-представництво школи у відкритому інформаційно-освітньому середовищі. Адже сучасна школа поряд з основним призначенням - навчати та виховувати дітей - має бути осередком інформації, яка зацікавить громадськість, батьків, педагогів та учнів. Шкільний сайт має виконувати функції візитки школи, яка полягає у представленні відомостей про школу: сфера діяльності, перелік послуг, контактні телефони, адреса навчального закладу. Крім цього сайт школи несе функцію інформаційного листка: оголошення про проведення всіх цікавих навчальних, виховних заходів, висвітлення цікавих матеріалів заходів та фотоматеріалів.

Виховання в школі здійснюється на кращих народних та сімейних традиціях. Педагогічний колектив намагається виховувати морально та фізично здорове покоління, працює над створенням атмосфери емоційної захищеності, тепла, любові, забезпеченням духовної єдності поколінь,збереженням родинних традицій, вивченням родоводу, прилученням дітей до народних звичаїв, обрядів, вихованням в них національної свідомості і самосвідомості.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширення на території України корона вірусу OVICD-19», листа Міністерства освіти і науки від 11.03.2020. №1/9-195, відповідно статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», відповідно до пункту 77 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти , затвердженої наказом міністерства освіти України від 15.04.1993 року №102 , наказ Міністерства освіти і науки України № 406 від 16.03.2020 року «Про організаційні заходи для запобігання поширенню корона вірусу COVID-19», рішення протоколу засідання педагогічної ради від 12.03.2020 року,протокол №5 школа працювала дистанційно.

З 12 березня по 29 травня 2020 року учні та вчителі працювати над освоєнням учнями змісту програм кожного навчального предмета в повному обсязі за рахунок самостійного опрацювання та роботи індивідуальній формі дистанційної комунікації( проект «Розумники – 1-4 класи, Платформа Google ClassRoom – 5-9 класи, Viber, Skype, WhatsApp.

На період дії карантину заборонено відвідувати школу здобувачам освіти та їх батькам.

Були розроблені заходи щодо проведення занять за допомогою дистанційних технологій та елементів дистанційного навчання : надання методичних рекомендацій щодо послідовності виконання теоретичних завдань ; відео- та аудіо записи занять; практичні завдання із методичними рекомендаціями щодо їх виконання ,віртуальні тренажери із методичними рекомендаціями щодо їх використання ; пакети тестових завдань для проведення контрольних заходів та ін.

За період карантину кожен педагогічний працівник розробляв конспекти уроків з власного предмету та презентації до них. Організовували навчально-консультативну підтримку дітей під час карантину з використанням технологій дистанційного навчання через мережу Інтернет : сайт навчального закладу, блоги вчителів , сторінки соціальних мереж , Viber, відео уроків на телеканалах України. Кожен учитель здав індивідуальний план роботи під час карантину.

Вчителі проходили підвищення кваліфікації у формі онлайн-курсів ,з метою навчання педагогів основам дистанційного навчання та оволодіння ними технологіями дистанційного навчання

За індивідуальним графіком відбувалося заповнювання класних журналів та виставлення оцінок учителями школи.

В телефонному режимі проведені бесіди з учнями й батьками щодо правил поведінки , збереження життя і здоров’я дітей під час вимушеного призупинення навчальних занять.

Прибиральницею школи , кухарями та комірником було проведено протиепідемічні заходи засобами дезінфекції , проводили генеральне прибирання всіх навчальних та підсобних приміщень , систематично проводити щоденне дворазове прибирання всієї площі підлоги школи.

Ввесь техперсонал під час карантину виконував роботу по благоустрою території та приміщень школи

Школа працює в умовах реалізації законів України "Про загальну середню освіту, про освіту" та КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

(ДОКУМЕНТ ПРОЙШОВ ГРОМАДСЬКІ ОБГОВОРЕННЯ І УХВАЛЕНИЙ РІШЕННЯМ КОЛЕГІЇ МОН 27/10/2016)

Кiлькiсть переглядiв: 1211

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.