/Files/images/dokumenti/2.jpg


/Files/images/dokumenti/1.jpg

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002 № 57
(у редакціїї наказу Міністерства фінансів України
від 04.12.2015 № 1118)
Затверджений у сумі
Три мільйони шістсот тридцять три тисячі шістсот вісімдесят одна грн. 00 коп.
(3633681,00 грн)
(сума цифрами і літерами)
Начальник відділу освіти Роменської РДА
(посада)
Олена ШАПОВАЛОВА
(підпис)(ініціали і прізвище)
(число, місяць, рік)М.П.
Кошторис на 2020 рік
02147813 Відділ освіти Роменської РДА Сумської області
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи )
м. Ромни Сумської області
(найменування міста, району, області )
Вид бюджету районний
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 06 Орган освіти і науки
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ( код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*_0611020 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))
Овлашівська ЗОШ І-ІІ ст.
(грн.)
ПоказникиКодУсього на рікРАЗОМ
Загальний фондСпеціальний фонд
12345
НАДХОДЖЕННЯ - усьогох33852502484313633681
Надходження коштів із загального фонду бюджетух3385250х3385250
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.хх248431248431
- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством250100х00
Плати за послуги,що надаються бюджетними установами згідно із функціональними повноваженнями2501010000
плата за оренду майна2501030000
кошти,що отримуються бюджетними установами від реалізації майна2501040000
(розписати за підгрупами)
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ250200х
(розписати за підгрупами)
- інші надходження , у т.ч.х248431
- інші доходи ( розписати за кодами класифікації доходів )х
- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов’язання)х
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування)х
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усьогох33852502484313633681
Поточні видатки2000338525003385250
Оплата праці і нарахування на заробітну плату21002767746
Оплата праці2110226386802263868
Заробітна плата211122638682263868
Грошове забезпечення військовослужбовців2112
Нарахування на оплату праці2120503878503878
Використання товарів і послуг22006156010615601
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар22104410044100
Медикаменти та перев’язувальні матеріали22200
Продукти харчування2230257920257920
Оплата послуг (крім комунальних)2240163290163290
Видатки на відрядження22501584015840
Видатки та заходи спеціального призначення22600
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв2270133451133451
Оплата теплопостачання22710
Оплата водопостачання та водовідведення22720
Оплата електроенергії22734945149451
Оплата природного газу22740
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг22758400084000
Оплата енергосервісу22760
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм228010001000
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних ) програм22810
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку228210001000
Обслуговування боргових зобов'язань2400
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань2410
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань2420
Поточні трансферти2600
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)26100
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів26200
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям2630
Соціальне забезпечення270012001200
Виплата пенсій і допомоги27100
Стипендії27200
Інші виплати населенню273012001200
Інші поточні видатки2800703703
Капітальні видатки30000248431248431
Придбання основного капіталу31000248431248431
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування3110248431248431
Капітальне будівництво (придбання)312000
Капітальне будівництво (придбання) житла3122
Капітальний ремонт3130000
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)3131
Капітальний ремонт інших об’єктів31320
Реконструкція та реставрація314000
Реконструкція житлового фонду3141
Реконструкція та реставрація інших об’єктів3142
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури3143
Створення державних запасів і резервів3150
Придбання землі та нематеріальних активів3160
Капітальні трансферти320000
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)3210
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів3220
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям3230
Капітальні трансферти населенню3240
Надання внутрішніх кредитів411000
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів4111
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям4112
Надання інших внутрішніх кредитів4113
Надання зовнішніх кредитів4210
Нерозподілені видатки9000
ДиректорЗінаїда ГОРБИК
(ініціали і прізвище)
Головний бухгалтерСвітлана ГДОВСЬКА
М.П.(ініціали і прізвище)
(число, місяць, рік)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002 № 57
(у редакціїї наказу Міністерства фінансів України
від 04.12.2015 № 1118)
Затверджений у сумі
Три мільйони двісті сорок п'ять тисяч чотириста сорок три грн. 00 коп.
(3245443,00 грн)
(сума цифрами і літерами)
Начальник відділу освіти, молоді та спорту Роменської РДА
(посада)
О.ШАПОВАЛОВА
(підпис)(ініціали і прізвище)
(число, місяць, рік)М.П.
Кошторис на 2019 рік
02147813 Відділ освіти, молоді та спорту Роменської РДА Сумської області
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи )
м. Ромни Сумської області
(найменування міста, району, області )
Вид бюджету районний
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 06 Орган освіти і науки
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ( код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)*
КПК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми закладами (в т.ч. школою-дитячим
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами"
Овлашівська ЗОШ І-ІІ ст.
(грн.)
ПоказникиКодУсього на рікРАЗОМ
Загальний фондСпеціальний фонд
12345
НАДХОДЖЕННЯ - усьогох3192043534003245443
Надходження коштів із загального фонду бюджетух3192043х3192043
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.хх5340053400
- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством250100х00
Плати за послуги,що надаються бюджетними установами згідно із функціональними повноваженнями2501010000
плата за оренду майна2501030000
кошти,що отримуються бюджетними установами від реалізації майна2501040000
(розписати за підгрупами)
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ250200х
(розписати за підгрупами)
- інші надходження , у т.ч.х53400
- інші доходи ( розписати за кодами класифікації доходів )х
- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов’язання)х
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування)х
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усьогох3192043534003245443
Поточні видатки2000319204303192043
Оплата праці і нарахування на заробітну плату21002594845
Оплата праці2110212688202126882
Заробітна плата211121268822126882
Грошове забезпечення військовослужбовців2112
Нарахування на оплату праці2120467963467963
Використання товарів і послуг22005968980596898
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар2210167367167367
Медикаменти та перев’язувальні матеріали22200
Продукти харчування2230184521184521
Оплата послуг (крім комунальних)2240118360118360
Видатки на відрядження22501420014200
Видатки та заходи спеціального призначення22600
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв2270111450111450
Оплата теплопостачання22710
Оплата водопостачання та водовідведення22720
Оплата електроенергії22733657036570
Оплата природного газу22740
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг22757488074880
Оплата енергосервісу22760
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм228010001000
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних ) програм22810
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку228210001000
Обслуговування боргових зобов'язань2400
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань2410
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань2420
Поточні трансферти2600
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)26100
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів26200
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям263000
Соціальне забезпечення2700
Виплата пенсій і допомоги27100
Стипендії27200
Інші виплати населенню27300
Інші поточні видатки2800300300
Капітальні видатки300005340053400
Придбання основного капіталу310005340053400
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування31105340053400
Капітальне будівництво (придбання)312000
Капітальне будівництво (придбання) житла3122
Капітальний ремонт3130000
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)3131
Капітальний ремонт інших об’єктів31320
Реконструкція та реставрація314000
Реконструкція житлового фонду3141
Реконструкція та реставрація інших об’єктів3142
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури3143
Створення державних запасів і резервів3150
Придбання землі та нематеріальних активів3160
Капітальні трансферти320000
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)3210
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів3220
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям3230
Капітальні трансферти населенню3240
Надання внутрішніх кредитів411000
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів4111
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям4112
Надання інших внутрішніх кредитів4113
Надання зовнішніх кредитів4210
Нерозподілені видатки9000
ДиректорГорбик З.Г.
(ініціали і прізвище)
Головний бухгалтерГдовська С.В.
М.П.(ініціали і прізвище)
(число, місяць, рік)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002 № 57
(у редакціїї наказу Міністерства фінансів України
від 04.12.2015 № 1118)
Затверджений у сумі
Три мільйони триста дев'яносто чотири тисячі шістсот сорок дев'ять грн. 50 коп.
(3394649,50 грн)
(сума цифрами і літерами)
Начальник відділу освіти, молоді та спорту Роменської РДА
(посада)
О.П.Шаповалова
(підпис)(ініціали і прізвище)
28.11.2018 року
(число, місяць, рік)М.П.
Кошторис на 2018 рік
_______________________________________
(індивідуальний, зведений)
02147813 Відділ освіти, молоді та спорту Роменської РДА Сумської області
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи )
м. Ромни Сумської області
(найменування міста, району, області )
Вид бюджету районний
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 010 Орган освіти і науки
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ( код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*
КПК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми закладами (в т.ч. школою-дитячим
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами"
Овлашівська ЗОШ І-ІІ ст.
(грн.)
ПоказникиКодУсього на рікРАЗОМ
Загальний фондСпеціальний фонд
12345
НАДХОДЖЕННЯ - усьогох3318399,5762503394649,5
Надходження коштів із загального фонду бюджетух3318399,5х3318399,5
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.хх7625076250
- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством250100х00
Плати за послуги,що надаються бюджетними установами згідно із функціональними повноваженнями2501010000
плата за оренду майна2501030000
кошти,що отримуються бюджетними установами від реалізації майна2501040000
(розписати за підгрупами)
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ250200х
(розписати за підгрупами)
- інші надходження , у т.ч.х76250
- інші доходи ( розписати за кодами класифікації доходів )х
- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов’язання)х
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування)х
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усьогох3318399,5762503394649,5
Поточні видатки20003318399,503318399,5
Оплата праці 2110189346701893467
Заробітна плата 211118934671893467
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112
Нарахування на оплату праці2120416564416564
Використання товарів і послуг22001007987,501007987,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар2210197609,5197609,5
Медикаменти та перев’язувальні матеріали22200
Продукти харчування2230153108153108
Оплата послуг (крім комунальних)2240533361533361
Видатки на відрядження22501205612056
Видатки та заходи спеціального призначення22600
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв2270111393111393
Оплата теплопостачання22710
Оплата водопостачання та водовідведення22720
Оплата електроенергії 22733579335793
Оплата природного газу22740
Оплата інших енергоносіїв22757560075600
Оплата енергосервісу22760
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм2280460460
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних ) програм22810
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку2282460460
Обслуговування боргових зобов'язань2400
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань2410
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань2420
Поточні трансферти2600
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 26100
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів26200
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям263000
Соціальне забезпечення2700
Виплата пенсій і допомоги27100
Стипендії27200
Інші виплати населенню27300
Інші поточні видатки2800381381
Капітальні видатки300007625076250
Придбання основного капіталу310007625076250
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування31107625076250
Капітальне будівництво (придбання)312000
Капітальне будівництво (придбання) житла3122
Капітальний ремонт 3130000
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)3131
Капітальний ремонт інших об’єктів31320
Реконструкція та реставрація314000
Реконструкція житлового фонду3141
Реконструкція та реставрація інших об’єктів3142
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури3143
Створення державних запасів і резервів3150
Придбання землі та нематеріальних активів 3160
Капітальні трансферти320000
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)3210
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів3220
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям3230
Капітальні трансферти населенню3240
Надання внутрішніх кредитів411000
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів4111
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям4112
Надання інших внутрішніх кредитів4113
Надання зовнішніх кредитів4210
Нерозподілені видатки9000
ДиректорГорбик З.Г.
(ініціали і прізвище)
Головний бухгалтерГдовська С.В.
М.П.(ініціали і прізвище)
28.11.2018 року
(число, місяць, рік)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002 № 57
(у редакціїї наказу Міністерства фінансів України
від 04.12.2015 № 1118)
Затверджений у сумі
Два мільйони вісімсот тридцять дві тисячі шістсот сімдесят сім грн. 00 коп.
(2832677,00 грн)
(сума цифрами і літерами)
Начальник відділу освіти, молоді та спорту Роменської РДА
(посада)
О.П.Шаповалова
(підпис)(ініціали і прізвище)
15.01.2018 року
(число, місяць, рік)М.П.
Кошторис на 2018 рік
02147813 Відділ освіти, молоді та спорту Роменської РДА Сумської області
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи )
м. Ромни Сумської області
(найменування міста, району, області )
Вид бюджету районний
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 010 Орган освіти і науки
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ( код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*
КПК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми закладами (в т.ч. школою-дитячим
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами"
Овлашівська ЗОШ І-ІІ ст.
(грн.)
ПоказникиКодУсього на рікРАЗОМ
Загальний фондСпеціальний фонд
12345
НАДХОДЖЕННЯ - усьогох2789482431952832677
Надходження коштів із загального фонду бюджетух2789482х2789482
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.хх4319543195
- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством250100х00
Плати за послуги,що надаються бюджетними установами згідно із функціональними повноваженнями2501010000
плата за оренду майна2501030000
кошти,що отримуються бюджетними установами від реалізації майна2501040000
(розписати за підгрупами)
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ250200х
(розписати за підгрупами)
- інші надходження , у т.ч.х43195
- інші доходи ( розписати за кодами класифікації доходів )х
- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов’язання)х
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування)х
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усьогох2789482431952832677
Поточні видатки2000278948202789482
Оплата праці2110188424101884241
Заробітна плата211118842411884241
Грошове забезпечення військовослужбовців2112
Нарахування на оплату праці2120414534414534
Використання товарів і послуг22004903260490326
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар2210154738154738
Медикаменти та перев’язувальні матеріали22200
Продукти харчування2230155294155294
Оплата послуг (крім комунальних)22405740157401
Видатки на відрядження22501150011500
Видатки та заходи спеціального призначення22600
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв2270111393111393
Оплата теплопостачання22710
Оплата водопостачання та водовідведення22720
Оплата електроенергії22733579335793
Оплата природного газу22740
Оплата інших енергоносіїв22757560075600
Оплата енергосервісу22760
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм22800
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних ) програм22810
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку22820
Обслуговування боргових зобов'язань2400
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань2410
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань2420
Поточні трансферти2600
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)26100
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів26200
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям263000
Соціальне забезпечення2700
Виплата пенсій і допомоги27100
Стипендії27200
Інші виплати населенню27300
Інші поточні видатки2800381381
Капітальні видатки300004319543195
Придбання основного капіталу310004319543195
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування31104319543195
Капітальне будівництво (придбання)312000
Капітальне будівництво (придбання) житла3122
Капітальний ремонт3130000
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)3131
Капітальний ремонт інших об’єктів31320
Реконструкція та реставрація314000
Реконструкція житлового фонду3141
Реконструкція та реставрація інших об’єктів3142
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури3143
Створення державних запасів і резервів3150
Придбання землі та нематеріальних активів3160
Капітальні трансферти320000
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)3210
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів3220
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям3230
Капітальні трансферти населенню3240
Надання внутрішніх кредитів411000
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів4111
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям4112
Надання інших внутрішніх кредитів4113
Надання зовнішніх кредитів4210
Нерозподілені видатки9000
ДиректорГорбик З.Г.
(ініціали і прізвище)
Головний бухгалтерКаплун Ю.О.
М.П.(ініціали і прізвище)
15.01.2018 року
(число, місяць, рік)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002 № 57
(у редакціїї наказу Міністерства фінансів України
від 04.12.2015 № 1118)
Затверджений у сумі
Два мільйони п'ятсот п'ятдесят сім тисяч п'ятсот сімдесят чотири грн. 60 коп.
(2557574,60 грн)
(сума цифрами і літерами)
Начальник відділу освіти, молоді та спорту Роменської РДА
(посада)
О.П. Шаповалова
(підпис)(ініціали і прізвище)
(число, місяць, рік)М.П.
Кошторис на 2017 рік
02147813 Відділ освіти, молоді та спорту Роменської РДА Сумської області
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи )
м. Ромни Сумської області
(найменування міста, району, області )
Вид бюджету районний
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 010 Орган освіти і науки
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ( код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*
Овлашівська ЗОШ І-ІІ ст.
(грн.)
ПоказникиКодУсього на рікРАЗОМ
Загальний фондСпеціальний фонд
12345
НАДХОДЖЕННЯ - усьогох2336474,60220000,002556474,60
Надходження коштів із загального фонду бюджетух2336474,60х2336474,60
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.хх00
- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством250100х00
Плати за послуги,що надаються бюджетними установами згідно із функціональними повноваженнями250101000
плата за оренду майна250103000
кошти,що отримуються бюджетними установами від реалізації майна250104000
(розписати за підгрупами)
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ250200х
(розписати за підгрупами)
- інші надходження , у т.ч.х
- інші доходи ( розписати за кодами класифікації доходів )х
- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов’язання)х
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування)х
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усьогох2336474,602200002556474,60
Поточні видатки20002336474,6002336474,60
Оплата праці21101505079,0001505079,00
Заробітна плата21111505079,001505079,00
Грошове забезпечення військовослужбовців2112
Нарахування на оплату праці2120331167,00331167,00
Використання товарів і послуг2200497265,600497265,60
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар221098643,0098643,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали22200,00
Продукти харчування2230109557,00109557,00
Оплата послуг (крім комунальних)2240170677,60170677,60
Видатки на відрядження225054005400
Видатки та заходи спеціального призначення22600
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв2270112988112988
Оплата теплопостачання22710
Оплата водопостачання та водовідведення22720
Оплата електроенергії22733578835788
Оплата природного газу22740
Оплата інших енергоносіїв22757720077200
Оплата енергосервісу22760
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм228013001300
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних ) програм22810
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку228213001300
Обслуговування боргових зобов'язань2400
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань2410
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань2420
Поточні трансферти2600
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)26100
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів26200
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям26300
Соціальне забезпечення270000
Виплата пенсій і допомоги27100
Стипендії27200
Інші виплати населенню27300
Інші поточні видатки280029632963
Капітальні видатки30000220000220000
Придбання основного капіталу31000220000220000
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування3110220000220000
Капітальне будівництво (придбання)312000
Капітальне будівництво (придбання) житла3122
Капітальний ремонт3130000
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)3131
Капітальний ремонт інших об’єктів31320
Реконструкція та реставрація314000
Реконструкція житлового фонду3141
Реконструкція та реставрація інших об’єктів3142
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури3143
Створення державних запасів і резервів3150
Придбання землі та нематеріальних активів3160
Капітальні трансферти320000
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)3210
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів3220
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям3230
Капітальні трансферти населенню3240
Надання внутрішніх кредитів411000
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів4111
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям4112
Надання інших внутрішніх кредитів4113
Надання зовнішніх кредитів4210
Нерозподілені видатки9000
ДиректорГорбик З.Г.
(ініціали і прізвище)
Головний бухгалтерКаплун Ю.О.
М.П.(ініціали і прізвище)
(число, місяць, рік)
Кiлькiсть переглядiв: 917

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.